Zelená učebňa, ktorá vzdeláva a spája
 

Obec Súľovce cez originálne kompetencie zabezpečuje chod a prevádzku materskej školy, ktorej je zriaďovateľom a v ktorej sa zrealizoval projekt "Zelená učebňa, ktorá vzdeláva a spája." V MŠ sa snažia o zavádzanie inovatívnych metód a organizačných foriem výchovno-vzdelávacej práce. Jej poloha v obci, v krásnom prírodnom prostredí pohoria Tribeč, ovplyvňuje aj jej školský vzdelávací program, ktorý je prioritne zameraný na rozvoj prírodovedného poznania detí v predškolskom veku, a v ktorom sa kladie dôraz na to, aby deti pozorovali, kládli si otázky a chápali veci, ktoré ich obklopujú. Učí deti experimentovať a rozvíja ich schopnosť vedecky premýšľať a argumentovať, čo je pre nich nielen zábavou, ale aj cestou, ako sa o živote a prostredí môžu dozvedieť zaujímavé veci. A práve to je hlavnou myšlienkou projektu, ktorý sa zrealizoval s aktívnou účasťou školskej komunity, predstaviteľov samosprávy, obyvateľov obce a partnerov zo združení včelárov, skautov, poľovníkov a záhradkárov.

Zámerom projektu je v prvom rade výchova detí k pozitívnemu vzťahu k svojmu okoliu, poznávanie náročnej starostlivosti o životné prostredie a to prostredníctvom spoločných činností s dospelými.

Vybudovaním altánku bola vytvorená ekoučebňa na školskom dvore, kde bude možné realizovať aktivity za každého počasia v krásnom prírodnom prostredí. Dobrovoľníci sa tiež mohli podieľať na výsadbe vyvýšených záhonov alebo starostlivosti o hmyzí hotel. S pomocou dospelých si deti vlastnou skúsenosťou a praktickými činnosťami budú dopĺňať a obohacovať vedomosti o prírode a jej ochrane. Aktivity v učebni zameriame na pokusy, pozorovania a manipuláciu s prírodným materiálom. Trvalá udržateľnosť je zabezpečená aj po skončení projektu. Nadväzujúce workshopy určené pre všetkých obyvateľov obce budú ich účastníkov vzdelávať v oblasti pestovateľskej činnosti, včelárstva či v téme zdravého životného štýlu a podpory nášho zdravia. Je to projekt, ktorý je jedinečný tým, že jeho výsledok pretrvá roky.

Keďže v areáli MŠ sa nachádza detské ihrisko, ktoré je prístupné pre všetky deti z obce a ich rodičov, vybudovaný altánok bude slúžiť aj im na realizáciu rôznych aktivít v prípade nepriaznivého počasia.

Naša spolupracovníčka Aneta Schwarzová odporúča tento projekt, lebo sa jedná o MŠ, ktorá sa snaží o zavádzanie inovatívnych metód a organizačných foriem výchovno-vzdelávacej práce. Vzhľadom k tomu, že témy ekológie a ochrany životného prostredia sú jej blízke, rozhodla sa podporiť tento projekt ako koordinátor a priamo sa zúčastniť na jednotlivých aktivitách. Keďže množstvo prírodovedných aktivít je ideálne realizovať vonku a v MŠ na to chýba vhodný priestor, tento problém vyriešil krytý altánok, kde je možné prírodovedné vzdelávanie uskutočňovať za každého počasia. Vytvorila sa tak zelená učebňa, ktorú môžu využívať aj ostatní obyvatelia obce.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 4 948,44 eur
Top