Zážitková včelnica

Projekt Občianskeho združenia Včelomil v Skalici


Je občianske združenie zaoberajúce sa aktivitami súvisiacimi s rozvojom prírode blízkeho včelárenia a jeho pozitívneho vplyvu na lokálny ekosystém a komunitu. Ich hlavnými cieľmi sú rozvoj ekologického a prírode blízkeho včelárstva v regióne, podpora a rozvoj včelstva v regióne, podpora a rozvoj biodiverzity s dôrazom na opeľovače, podpora a rozvoj propagácie dôležitosti včiel a včelárov, podpora a rozvoj vzdelávania v oblasti včelárstva a jeho ekologickej prospešnosti.


Ich hlavnou aktivitou je budovanie včelníc, v ktorých je možné chovať včely podľa zásad regeneratívneho poľnohospodárstva. Najdôležitejšou a najnáročnejšou činnosťou v tomto procese je hľadanie a testovanie metód chovu a ošetrovania včiel, ktoré nezaťažujú včelstvá tak, ako konvenčne používané metódy. Venujú sa ich štúdiu a testovaniu v praxi. Snažia sa o znižovanie environmentálnych tlakov na včelstvá (intenzívne poľnohospodárstvo - monokultúry, postreky, nízka biodiverzita, klimatická zmena). V rámci revitalizácie 1 ha starého vinohradu/sadu, na ktorom budujú jednu zo včelníc, sa snažia o vytvorenie biodiverzity holistickým prístupom, kedy začínajú už od pôdy, ktorá je prvým krokom k zdravšiemu prostrediu pre opeľovačov, ale aj všetky ostatné organizmy vrátane človeka. Zabezpečujú opeľovaciu činnosť v rádiuse cca 5 km od ich dvoch včelníc a snažia sa o lokálnu produkciu vysokokvalitných včelích produktov a ich priamy predaj v rámci komunity. Predaj je založený na minimalizácii odpadu a edukácii zákazníkov a podporovateľov. Čoskoro plánujú aj vzdelávacie aktivity pre odbornú a laickú verejnosť.


Cieľom projektu Zaži včely je revitalizácia viac ako 50-ročnej chátrajúcej včelnice a vytvorenie zázemia pre návštevníkov tohto priestoru tak, aby mali možnosť zažiť včely zblízka. Na zážitkových workshopoch, ktoré tu budú prebiehať, si návštevníci budú môcť na príklade spoločenstva včiel hlbšie uvedomiť vzájomné prepojenia a závislosti v prírode - od pôdnych baktérií po počasie. Viac ako 50-ročná včelnica po zosnulom včelárovi v Zlatníckej doline (okres Skalica) bola veľmi zanedbaná. Aby mohla plniť svoj primárny účel, ktorým je chov včely medonosnej, vyžadovala si kompletnú revitalizáciu - najmä opravu a údržbu úľov, vyčistenie okolitého lesa, zvýšenie hygienických štandardov pri práci so včelami, atď. Súčasťou revitalizácie včelnice bola aj premena pôvodnej pojazdnej medárne na priestor pre návštevníkov. Včelnica vďaka projektu už aktuálne takýto priestor na vzdelávanie má. Súčasťou projektu je i nákup ochranných odevov pre návštevníkov.


Tento projekt odporúča aj naša spolupracovníčka Zuzana Szallayová. Cieľom projektu je nielen revitalizácia včelnice, ale aj vytvorenie zázemia pre jej návštevníkov. Dvere opravenej včelnice so vzdelávacím altánkom budú otvorené aj všetkým spolupracovníkom dm. Na projekte bude osobne participovať.


Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 5000 eur
Top