Šetrenie energiami a vyhľadávanie nových možností, ktoré sú ekologicky a zároveň ekonomicky udržateľné, je v tomto období viac než aktuálne. Preto sme sa rozhodli podporiť projekt inovatívneho využívania energetických zdrojov v školských zariadeniach prostredníctvom grantového programu Školy na zelenú. Grantová výzva je financovaná prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie  markt, s.r.o. vedenom v Nadácii Pontis.

Základné informácie
 

o grantOVOM PROGRAME:

Žiadosť podajte prostredníctvom online formulára po zaregistrovaní sa na portáli www.darca.sk. V druhom kole registrácie si ako darcu zvoľte Nadačný fond dm drogerie markt a ako program Školy na zelenú. Podrobné informácie k programu nájdete v <<štatúte>>.


POSKYTNEME:


Na inštaláciu fotovoltického diela poskytneme finančný príspevok vo výške od 10 000 EUR do 50 000 EUR

 

Koho podporíme:


Štátne školy a školské zariadenia uvedené v zozname ministerstva školstva:
 

 • štátne materské školy aj súkromné špeciálne materské školy 
 • štátne základné školy aj súkromné špeciálne základné školy 
 • štátne špeciálne školy 
 • cirkevné školy 
 • štátne gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania 
 • štátne školské zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času pôsobiace pri škole) 

POVINNÉ PODMIENKY:

 
 • Škola alebo zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2. Strecha musí byť dostupná pre priamy dopad slnečného žiarenia (bez zatienenia od okolitej vegetácie či zastavanými objektami), s orientáciou ideálne na juh, prípadne východ alebo západ. 
 • Strecha nemôže byť najbližších 15 rokov rekonštruovaná.
 • Strecha musí byť zateplená, v dobrom stave, ktorý nevyžaduje rozsiahlejšie zásahy a opravy.
 • Výhodou je, ak škola disponuje statickým posudkom k streche. 
 • Ideálne je, ak má budova školy energetický certifikát.  
 • Rovnosť či šikmosť strechy nezohráva žiadnu rolu.  
 • Škola alebo zariadenie musí mať minimálnu ročnú spotrebu 10 000 kWh. 
 • Škola alebo zariadenie musí preukázať právo k nehnuteľnosti, prípadne ho musí získať od zriaďovateľa, resp. majiteľa budovy.
 • Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis uhradí priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela do maximálnej výšky 50 000 EUR.  
 • Podmienkou účasti je, aby uchádzač o podporu vyplnil žiadosť a popísal aj technický stav budovy, plánované využívanie vyrobenej energie v čase prevádzky školy alebo zariadenia, ako aj mimo prevádzkovej doby, napr. cez víkendy či počas prázdnin.

 

OSTATNÉ PODMIENKY:

 
 • Škola vo vzdelávacom procese zakomponuje prierezový predmet environmentálna výchova a v rámci neho tému obnoviteľných zdrojov energie a šetrenia zdrojmi. Súčasťou môže byť aj externá výučba priamo pri paneloch.
 • Forma vzdelávania môže byť rôzna, či už by išlo o workshop, formu rovesníckeho vzdelávania a podobne. 
 • Škola sa aktívne zapája do externých alebo aj interných environmentálnych projektov na podporu environmentálnej výchovy detí (napr. triedenie odpadu, klimatická zmena, Zero waste), ako aj grantových programov na podporu environmentálnych aktivít v škole alebo v okolí školy (budovanie školských záhrad, zbieranie dažďovej vody, obnova pôvodných rastlín v okolí školy). 
 • Škola určí kontaktnú osobu, ktorá pozná technický stav budovy a je možné s ňou konzultovať realizáciu projektu po technickej stránke. 
 • Škola je súčasťou programu Zelené Školy, GLOBE, EPAS a pod. 
 • Škola uchádzajúca sa o podporu prevádzkuje Školský klub detí minimálne do 16:00, čím je predpoklad na väčšie využitie fotovoltiky.  
 • Škola alebo sociálne zariadenie je otvorená/é komunite, priestory sú využívané na komunitné podujatia a aktivity.  
 • Z grantu nebudú zafinancované náklady na rekonštrukciu, opravu a obnovu budovy, verejných priestorov a uvedenie strechy do montáže schopného stavu, budovanie infraštruktúry, ako sú rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest a iné, zveľaďovanie súkromného majetku a realizácia projektov na súkromných pozemkoch fyzických osôb a pod. 
 

Hodnotiace kritériá:

 
Technické podmienky 0-10 b
Zakomponovanie témy do výučby 0-8 b
Rozpočet 0-2 b
Ostatné aktivity sú plusové extra body
 
max. 5 b

 

Harmonogram:

 
16.01.2023 Vyhlásenie výzvy
12.03.2023 Uzatvorenie prihlasovania
11.04.2023 Spracovanie a hodnotenie žiadostí
13.04.2023 Zasadnutie komisie a spracovanie výsledkov
15.04. - 30.09.2023 Realizácia projektu
30.11.2023 Vyúčtovanie a uzatvorenie projektu

 

 


Tešíme sa na prihlásené projekty a v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať pani Barboru Hullovú, mobil: 0917 434 287, e-mail: barbora.hullova@nadaciapontis.sk.

 
„Veľmi sa chcem v mene dm poďakovať všetkým našim zákazníkom, ktorí sa zapojili do ostatnej iniciatívy Giving Friday, aj vďaka ktorým sa podarilo vyzbierať takú krásnu sumu na prospešný a udržateľný program Školy na zelenú, pretože šetrenie energiami je obzvlášť v tejto náročnej dobe veľmi aktuálnou témou. Z toho dôvodu v dm už dlhodobo prepájame a podporujeme oblasti vzdelávania a ochrany životného prostredia, či už v rámci našich projektov, alebo dobrovoľníckej činnosti,“ povedala Zuzana Vinklerová, prokuristka spoločnosti dm drogerie markt.
 
Top