Grantová výzva
Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii  Pontis otvára prvý ročník grantového programu Školy na zelenú.

 

I. OBLASTI PODPORY

Program sa zameriava na podporu inovatívneho využívania zdrojov na prevádzku školských zariadení. Súčasťou programu je aj podpora vzdelávania zameraného na šetrenie zdrojmi a udržateľné formy energie.

II. OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne školy a školské zariadenia uvedené v zozname ministerstva školstva, ako sú:
 • štátne materské školy aj súkromné špeciálne materské školy;
 • štátne základné školy aj súkromné špeciálne základné školy;
 • základné umelecké školy;
 • štátne špeciálne školy;
 • cirkevné školy;
 • štátne gymnáziá, konzervatóriá, stredné odborné školy, spojené školy, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania;
 • školské zariadenia (školský klub detí, centrum voľného času pôsobiace pri škole).

III. CHARAKTERISTIKA VÝZVY

 1. Vyhlasovateľ výzvy:  DM drogerie markt s.r.o
 2. Finančné zabezpečenie: Nadácia Pontis - Nadačný fond DM drogerie mark v Nadácii Pontis
 3. Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 50 000,- EUR
 4. Výška podpory:
  1. minimálna výška podpory na jednu žiadosť:  10 000,- EUR
  2. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 50 000,- EUR
 5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

IV. ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝZVY

 
16.01.2023 Vyhlásenie výzvy
12.03.2023 Uzatvorenie prihlasovania
11.04.2023 Spracovanie a hodnotenie žiadostí
13.04.2023 Zasadnutie komisie a spracovanie výsledkov
15.04. - 30.09.2023 Realizácia projektu
30.11.2023 Vyúčtovanie a uzatvorenie projektu
 

V. PODMIENKY POSKYTNUTIA A POUŽITIA FINANČNEJ PODPORY

 1. Podmienky použitia podpory:
  1. podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
  2. žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
  3. právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.
 2. Oprávnené výdavky:
a) nákup materiálu a iných materiálnych pomôcok, ktoré priamo a bezprostredne súvisia a sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie projektu,
b) cestovné náklady na prepravu materiálu do miesta realizácie projektu,
c) organizačné výdavky na realizáciu projektu, spočívajúce najmä vo výdavkoch natlač materiálov (plagáty, podklady, pomôcky), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, a pod.,
d) odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiadala zapojenieodborníka z určitej oblastiaposkytnutie jeho/jej odborných prác (napr. projektanti, realizátor stavby, odborní konzultanti, pracovníci a pod.). Ďalšie podmienky používania finančných prostriedkov sú upravené v inštrukciách k rozpočtu a vyúčtovaniu projektov a v zmluve o poskytnutí finančnej podpory (grantu).
 1. Podpora sa nesmie použiť za účelom úhrady, resp. refundácie najmä nasledovných výdavkov:
  1. splácania úverov, pôžičiek, ako aj úrokov z prijatých úverov a pôžičiek vrátane ostatného príslušenstva pohľadávky,
  2. splácania leasing-u, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
  3. splácania poistného uhrádzaného na Slovensku, ako aj v zahraničí, súvisiacich pokút a penále, ako aj ostatného príslušenstva pohľadávky,
  4. úhrady poplatkov za bankové služby, colných poplatkov, iných poplatkov uhrádzaných štátu alebo obci,
  5. úhrady akýchkoľvek daní s výnimkou DPH pri nákupe tovaru alebo služieb pre účely projektu,
  6. úhrady výdavkov na kúpu pozemkov, iných nehnuteľností vrátane výdavkov na ich rekonštrukciu,
  7. úhrady výdavkov na obstaranie, opravu a údržbu dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
  8. úhrady výdavkov vynaložených na obstaranie použitého hmotného majetku netýkajúcich sa výlučne projektu,
  9. úhrady odmien alebo iných plnení poskytnutých zamestnancom pracujúcim, resp. podieľajúcim sa na projekte, ostatných mzdových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa výlučne projektu,
  10. úhrady prevádzkových výdavkov a nákladov netýkajúcich sa výlučne projektu,
  11. úhrady kapitálových výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu,
  12. úhrady iných výdavkov netýkajúcich sa výlučne projektu.
 
Povinné podmienky:
 • Škola/zariadenie musí disponovať strechou s plochou aspoň 50 m2. Strecha musí byť dostupná pre priamy dopad slnečného žiarenia (bez zatienenia od okolitej vegetácie či zastavanými objektami) s orientáciou ideálne na juh, prípadne východ/západ.
 • Strecha najbližších min. 15 rokov nebude rekonštruovaná.
 • Strecha je zateplená, v dobrom stave, ktorý nevyžaduje rozsiahlejšie zásahy a opravy.
 • Výhodou je, ak škola disponuje statickým posudkom k streche.
 • Ideálne, ak budova školy má energetický certifikát.
 • Rovná/šikmá strecha nezohráva rolu.
 • Škola/zariadenie musí mať minimálnu ročnú spotrebu 10 000 kWh.
 • Škola/zariadenie musí preukázať právo k nehnuteľnosti, prípadne ho vie získať od zriaďovateľa resp. majiteľa budovy. Nadačný fond dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis uhradí priame náklady spojené s projekčnými prácami, materiálom a inštaláciou fotovoltického diela do maximálnej výšky 50 000 EUR.
 • Podmienkou účasti je, aby uchádzač o podporu vyplnil žiadosť a popísal aj technický stav budovy, plánované využívanie vyrobenej energie v čase prevádzky školy/zariadenia, ako aj mimo prevádzkovej doby, napr. cez víkendy či počas prázdnin.". K tomu je pripravená povinná príloha Informácie o stavbe, ktorú uchádzač nájde na karte Informácie o programe na stránke www.darca.sk.
Ostatné podmienky
 • Škola zakomponuje alebo má zakomponované vo vzdelávacom procese v rámci prierezového predmetu environmentálnej výchovy tému obnoviteľných zdrojov energie, šetrenie zdrojmi, súčasťou môže byť aj externá výučba priamo pri paneloch. Forma vzdelávania môže byť rôzna, či už by išlo o workshop, formu rovesníckeho vzdelávania a pod.
 • Škola sa aktívne zapája do externých alebo aj interných environmentálnych projektov na podporu environmentálnej výchovy detí (napr. triedenie odpadu, klimatická zmena, Zero waste), ako aj grantových programov na podporu environmentálnych aktivít v škole alebo v okolí školy (budovanie školských záhrad, zbieranie dažďovej vody, obnova pôvodných rastlín v okolí školy).
 • Škola určí kontaktnú osobu, ktorá pozná technický stav budovy a je možné s ňou konzultovať realizáciu projektu po technickej stránke.
 • Škola je súčasťou programu Zelené Školy, GLOBE, EPAS a pod.
 • Škola uchádzajúca sa o podporu prevádzkuje Školský klub detí min do 16:00, čím je predpoklad na väčšie využitie FTV.
 • Škola/sociálne zariadenie je otvorená/é komunite, priestory sú využívané na komunitné podujatia a aktivity.
 • Priestory školy sú poskytované aj na aktivity, vďaka ktorým je budova školy využívaná aj v čase mimo vyučovania a Školského klubu detí (napr. prenájom telocvične na športové a iné aktivity).
Program nepodporí:
 • rekonštrukcie, opravy, obnovy budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.) a uvedenie strechy do montáže schopného stavu.
 • budovanie infraštruktúry - rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia, plynofikácia a elektrifikácia a pod.
 • aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov programu, refundácia nákladov nie je možná
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru
Účel a podmienky finančnej podpory
1. Prostriedky finančnej podpory sú účelovo viazané na tieto oblasti:
a) ochrana a tvorba životného prostredia
b) podpora vzdelávania,
2. Prihlasovaný projekt sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky v období od 16.01.2023 do 30.09.2023; záverečnú správu s kompletným a správnym vyúčtovaním je potrebné zaslať do 30.11.2023.
3. Finančná podpora nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.

VI. ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

 1. Termín na podanie úplnej žiadosti o poskytnutie finančnej podpory:  od 16.01. - 12.03.2023, do 23:59 hod
 2. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára umiestnenom na webovom sídle www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie je potrebné si vybrať  „Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis“ a v časti Program „Školy na zelenú 2023“. Po registrácii Vám príde registračný link na email zadaný pri vypĺňaní registračného formulára. Po kliknutí na aktivačný link v tele mailu sa môžete prihlásiť. Po prihlásení prostredníctvom svojho formulára sa v časti Informácie o programe nachádzajú všetky prílohy uvedené vo Výzve.
 3. Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory musí obsahovať:
 1. vypísané všetky polia elektronického formulára umiestneného na www.darca.sk,
  1. Všetky prílohy žiadosti sa odosielajú prostredníctvom konta zriadeného na www.darca.sk, v časti prílohy. Prílohu aj s inštrukciami, logom a i. nájde po prihlásení sa do svojho účtu na portáli www.darca.sk na karte Informácie o programe. Bez priloženia povinnej prílohy nebude možné akceptovať žiadosť.
  2. Za úplnú žiadosť o poskytnutie finančnej podpory sa považuje úplne a riadne vypísaný elektronický formulár, pričom všetky polia vo formulári sú povinné (Upozornenie: Systém Vám umožní odoslať aj neúplnú žiadosť a neskôr ju doplniť). Úplná žiadosť musí obsahovať všetky povinné prílohy uvedené vo Výzve. Neúplné žiadosti budú z ďalšieho posudzovania vylúčené.
Pre žiadateľov je k dispozícii inštruktážne video, ako žiadosť podať na https://www.nadaciapontis.sk/projekty/darca/.
Žiadateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie prihlásenia projektu zaslaním e-mailovej správy obsahujúcej žiadosť o zrušenie prihlásenia prostredníctvom portálu www.darca.sk.  V  tomto  prípade  budú  odstránené  všetky  údaje  o prihlásenom projekte, ako  aj  iné  uložené  osobné  údaje,  ktoré  sa  týkajú  projektu,  a to  bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti o zrušenie prihlásenia.

VII. POSUDZOVANIE ŽIADOSTI, OZNÁMENIE O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY

 1. Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia vylúči žiadosti, ktoré:
  1. nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
  2. boli podané v rozpore s výzvou,
  3. termín realizácie projektu nie je v súlade s článkom IV. Výzvy,
  4. boli podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
  5. neobsahujú povinné prílohy,
  6. obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku V. ,
  7. odôvodňujú predpoklad, že poskytnutím podpory prijímateľovi na projekt uvedený v žiadosti budú porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo poskytnutie tejto Podpory bude v rozpore s dobrými mravmi.
 2. Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie.
 3. Pri hodnotení projektov sa zohľadňuje, či projekt spĺňa povinné a ostatné podmienky, ale aj kritéria ako aj ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.
 4. Maximálny počet bodov, ktoré môže projekt získať v hodnotení je 20.
Technické podmienky 0-10b
Zakomponovanie témy do výučby 0-8b
Rozpočet 0-2b
Ostatné aktivity sú plusové extra body max 5b
 1. Žiadateľ bude o výsledku posudzovania žiadosti a následnom postupe informovaný prostredníctvom konta na www.darca.sk, resp. notifikačnej správy na zadaný e-mail.
 2. So žiadateľmi, ktorých vyberie hodnotiaca komisia, uzatvorí Nadácia Pontis zmluvu o poskytnutí finančnej podpory. Podpora bude vyplatená v dvoch splátkach: 70 % sumy po podpísaní zmluvy o finančnej podpore a 30 % sumy formou refundácie po doručení kompletnej záverečnej správy a jej akceptáciou Nadáciou Pontis.
 3. Prijímateľ finančnej podpory je povinný zverejniť vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách, webových sídlach, propagácii) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, že príslušnú aktivitu (projekt, publikáciu a pod.) podporil Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis a ďalšie informácie podľa príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej podpory.

VIII. VYÚČTOVANIE A VRÁTENIE FINANČNEJ PODPORY

 1. Žiadateľ zodpovedá za splnenie účelu podpory a použitie prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej podpory.
 2. Žiadateľ je oprávnený použiť finančný príspevok získaný z Nadácie Pontis len  podľa  podmienok  tejto výzvy  a  zmluvy  o  poskytnutí  finančnej podpory.
 3. Žiadateľ, s ktorým sa uzatvorí zmluva o poskytnutí finančnej podpory, je povinný vykonať vyúčtovanie podpory prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk. Zároveň je povinný zaslať kópie dokladov k vyúčtovaniu poštou na adresu Nadácie Pontis, ktorá vykoná kontrolu správnosti a úplnosti vyúčtovania.
  1. Súčasťou vyúčtovania finančnej podpory teda je:  
  2. úplne vyplnený formulár prostredníctvom svojho konta na www.darca.sk,
  3. kópie dokladov: faktúry, pokladničné bloky, výpisy z účtu prijímateľa, výdavkové pokladničné doklady, preukazujúce použitie finančnej podpory, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukazujúce, že poskytnutá podpora bola preukázateľne a jednoznačne použitá v priamej súvislosti s podporovanou činnosťou.
 4. Termín na vykonanie vyúčtovania bude dohodnutý v zmluve o poskytnutí finančnej podpory.
 5. Ak prijímateľ nepredloží vyúčtovanie v príslušnom termíne uvedenom v zmluve o poskytnutí finančnej podpory, budú všetky poskytnuté finančné prostriedky považované za použité neoprávnene.
 6. Všetky originály účtovných dokladov vzťahujúce sa k využitiu finančnej podpory budú uložené v zmysle účtovných predpisov k nahliadnutiu u prijímateľa po dobu 3 rokov od ukončenia projektu.

IX. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Kontakt pre žiadateľov o finančnú podporu: Nadácia Pontis, Barbora Hullová, tel.: 0917 434 287 (Telefonické konzultácie v dňoch pondelok – piatok v čase 09:00 - 15:00), e-mail: barbora.hullova@nadaciapontis.sk 
Top