Vyhlásenie o ochrane osobných údajov www.dm-spolocne.sk

A. Všeobecne

My, spoločnosť dm drogerie markt, s. r. o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, telefón 0800 111 881, e-mail: zakaznik@mojadm.sk (ďalej len „dm"), ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie") berieme ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov.


B. dm-spolocne.sk a online služby

Nižšie by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás získavame, keď navštívite našu webovú stránku dm-spolocne.sk (ďalej len „webové stránky“ alebo „webová stránka“) alebo používate naše online služby, a na čo Vaše údaje používame:

I. Všeobecné informácie o návšteve webových stránok
Osobné údaje našich používateľov získavame a používame v zásade len pokiaľ je to nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnej webovej stránky ako aj našich obsahov a služieb. Získavanie a používanie osobných údajov našich užívateľov sa vykonáva pravidelne výlučne na základe zmluvy uzavretej medzi dm a používateľom alebo po predchádzajúcom súhlase používateľa. Výnimka z tohto pravidla platí len v prípadoch, v ktorých vyžiadanie súhlasu nie je možné z objektívnych dôvodov alebo ak je spracovanie osobných údajov prípustné na základe iných právnych predpisov.

II. Sprístupnenie webových stránok a vytváranie protokolových súborov („log files“)
Pri každom prístupe na našu webovú stránku náš systém automatizovane zhromažďuje údaje a informácie z počítačového systému z pristupujúcich koncových zariadení.
Zhromažďujú sa pritom tieto údaje:

 • žiadosť (request - názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.priklad.sk/index.html)
 • typ/verzia prehliadača
 • jazyk prehliadača (napr.: slovenčina),
 • použitý operačný systém
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia Java script
 • Java zap./vyp.
 • cookies zap./vyp.
 • sýtosť farieb
 • URL sprostredkovateľa (stránka, ktorá bola navštívená predtým, tzv. Referrer URL)
 • IP adresa (anonymizovaná)
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsahy formulárov (pri políčkach s voľným textom, napr. meno a heslo, sa prenáša len informácia ,,vyplnené" alebo,,nevyplnené").

Údaje sa uložia v protokolových súboroch nášho systému. Vyhodnotenia týchto záznamov protokolových súborov v v anonymizovanej forme slúžia na to, aby mohli byť chyby webovej stránky čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu servera a ďalej zlepšovať našu ponuku. IP adresy používame výlučne vo výnimočných prípadoch za účelom analýzy zneužívania webových stránok. Z týchto účelov vyplýva náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je zároveň aj právnym základom spracovania osobných údajov. V tejto súvislosti nedochádza k vyhodnocovaiu osobných údajov na marketingové účely.
Údaje uložené v protokolových súboroch budú vymazané najneskôr po 30 dňoch.

III. Používanie cookies
Na viacerých miestach našej webovej stránky sú používane tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a môžu byť ukladané Vašim prehliadačom. Tieto údaje nie sú spájané s inými zdrojmi údajov, pokiaľ to neslúži na plnenie zmluvy, ktorú s Vami dm uzatvorila, pokiaľ ste k tomu neudelili výslovný súhlas alebo pokiaľ na to neexistuje zákonný, či iný právny základ. Po prístupe používateľa na webovú stránku sa môžu cookies uložiť v prehliadači koncového zariadenia používateľa. Tieto cookies obsahujú charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení webovej stránky.
Väčšina cookies, ktoré používame, sú tzv. „session cookies", ktoré sa vymažú, keď ukončíte prehliadanie. Okrem toho existuje niekoľko dlhšie trvajúcich cookies, vďaka ktorým Vás ako návštevníka pri opätovnej návšteve spoznáme. Cookies nepoškodzujú Váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy.
V cookies sa pritom ukladajú a spracúvajú tieto údaje resp. informácie:
 • Log-In funkcionalita, životnosť: jedna relácia
 • príp. redukcia záťaže, životnosť: jedna relácia

Informácie o ďalších cookies nájdete v kapitole IV. Analytické nástroje.
Právnym základom spracovania osobných údajov pomocou cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Používanie cookies nám umožňuje optimalizovať funkčnosť našej webovej stránky. Niektoré prvky našej webovej stránky si vyžadujú, aby bolo možné použitý prehliadač identifikovať aj po zmene stránky. Z týchto účelov vyplýva aj náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Cookies sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa a odtiaľ sa prenášajú na našu stránku. Preto máte Vy ako používateľ úplnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Cookies, ktoré sú už uložené, možno kedykoľvek vymazať, pričom tento proces môže prebiehať aj automatizovane. Deaktivácia cookies pre naše internetové stránky môže viesť k tomu, že už nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

IV. Analytické nástroje
1. Všeobecné ustanovenia
Pomocou nižšie uvedených a nami využívaných technológií sledovania webu („webtracking“) máme záujem na vytvorení internetových stránok, ktoré budú zodpovedať potrebám našich zákazníkov a na zabezpečení ich neustálej optimalizácie. Okrem toho používame webtracking za účelom štatistického vyhodnocovania používania našich internetových stránok ako aj za účelom optimalizácie našej ponuky pre Vás. Bližšie informácie nájdete nižšie v bode 2. Webová analýza.

2. Webová analýza
a. SAS Institute GmbH
Za účelom vytvorenia dm-internetových stránok zodpovedajúcich potrebám našich zákazníkov používame technológiu spoločnosti SAS Institute GmbH som sídlom v Heidelbergu. Technológie sledovania webu nám pritom pomáhajú porozumieť, ktoré stránky a ktoré služby sú pre Vás mimoriadne atraktívne, ktoré produkty Vás najviac zaujímajú a taktiež, ktoré ponuky by sme Vám mali ponúknuť. Za týmto účelom používa SAS v našom mene prostredníctvom Vášho prehliadača tzv. session cookies. Session cookie nám umožňuje zaznamenať Vašu návštevu na viacerých internetových stránkach. Session cookies sa používa opätovne pri každej návšteve a zaniká po opustení našich internetových stránok. Okrem toho SAS používa dočasný cookie, ktorý nám na základe cookie ID umožňuje znovu Vás identifikovať ako vracajúceho sa návštevníka našich internetových stránok. Tento dočasný cookie zaniká 24 mesiacov po Vašej poslednej návšteve našich internetových stránok.

Zhromažďujú sa tieto údaje:
 • request (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.priklad.sk/index.html)
 • typ/verzia prehliadača
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • názov a trieda koncového zariadenia
 • používaný operačný systém
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia Java script
 • Java zap./vyp.
 • cookies zap./vyp.
 • sýtosť farieb
 • objem dát prenášaných v sieti v bytoch a trvanie prenosu v milisekundách medzi prehliadača klienta a serverom
 • URL sprostredkovateľa (stránka, ktorá bola navštívená predtým, tzv. Referrer URL)
 • názov poskytovateľa internetových služieb a geografické informácie (krajina, mesto/obec, PSČ, stupeň zemepisnej dĺžky a šírky) k IP adrese (napr.: Slovenské republika, Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, 48.21317111430504, 17.172010228712505), pričom samotná IP adresa bude anonymizovaná
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsahy formulárov a ostatné údaje vo voľných textových poliach, napr. hľadané pojmy, pri voľných textových poliach vo formulároch, ktoré obsahujú osobné údaje ( ako je napr. meno a heslo), sa prenáša iba informácia „vyplnené“ alebo „nevyplnené“.
c. Cookies, právna podstata a nesúhlas
Používajú sa nasledovné cookies týchto poskytovateľov:
 • posledné kliknutie („Last click“) (na ukončenie relácie, životnosť: jedna relácia) [SAS]
 • dočasné cookies („session cookies“) (na rozpoznanie relácie, životnosť: jedna relácia) [SAS]
 • Ever- Cookie (na rozpoznanie nového/stáleho zákazníka, životnosť: max. 60 mesiacov) [SAS]


Získavanie a spracovanie osobných údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 pism. f Nariadenia). Spracovanie osobných údajov nám umožňuje optimalizovať funkčnosť našich internetových stránok a tiež zlepšovať našu ponuku pre Vás. Z týchto účelov vyplýva aj náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
V nastaveniach Vášho prehliadača môžete určiť, či sa cookies môžu používať alebo nie.
Návštevníci našich internetových stránok môžu kedykoľvek odmietnuť ukladanie ich pseudonymizovaných osobných údajov, tak aby v budúcnosti už nadochádzalo k ich zaznamenávaniu. Za účelom vylúčenia technológiu sledovania webu (webtrackingu) používa doména www.dm-spolocne.sk štyri cookies. Na základe týchto cookies je vylúčený budúci webtracking prostredníctvom poskytovateľa služieb SAS. Tento nesúhlas bude platiť pokiaľ cookies nevymažete. Pre aktivovanie nesúhlasu, prosím, kliknite na internetovej stránke dm-spolocne.sk sem.


C. Ponúkané služby

I. Kontaktné formuláre
V prípade otázok, ktoré chcete adresovať dm, sa môžete kedykoľvek obrátiť na náš zákaznícky servis. Za týmto účelom máte k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Prostredníctvom tohto formuláru môžete napríklad klásť otázky týkajúce sa našich služieb ako aj celkovo dm. Môžete sa s nami skontaktovať aj e-mailom cez zakaznik@mojadm.sk alebo spolocne@mojadm.sk alebo telefonicky. Upozorňujeme, že naša e-mailová korešpondencia na Vašu žiadosť nie je zašifrovaná.
Pokiaľ využijete túto možnosť a skontaktujete sa s nami, použijeme Vaše osobné údaje na to, aby sme odpovedali na Vaše otázky a skontaktovali sa s Vami. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto suvislosti je v prípade žiadostí vyplývajúcich zo zmluvy čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, inak čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, zakladajúci sa na našom záujme efektívne odpovedať na prichádzajúce otázky a zdokumentovať výsledok spracovania pre prípad ďalších otázok.
Všetky požiadavky na zákaznícky servis zaznamenávame a spracúvame v tzv. ticket-systéme. Tento systém nám umožňuje systematické spracúvanie žiadostí. Okrem toho sa príslušné spracovanie žiadosti zdokumentuje v ticket-systéme.
Berúc do úvahy zákonnú dobu uchovávania osobných údajov, sa získané osobné údaje po spracovaní vymažú najneskôr po 5 rokoch od posledného spracovania.
II.Účasť na projekte/prihlásenie projektu
1. Všeobecné ustanovenia
Za účelom spracovania Vašej účasti na projekte/prihlásenia projektu zhromaždujeme nasledovné údaje:
oslovenie (pohlavie, titul)
meno (meno a priezvisko)
adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina)
e-mailová adresa
telefónne číslo
text zo žiadosti/projektu
kontaktné údaje, kontaktná osoba pre projekt/projektovej firmy (už verejné kontaktné údaje)
Povinné údaje sú označené *. V priebehu účasti na projekte/prihlásenia projektu nebudú zverejňované žiadne údaje účastníka/žiadateľa o projekt, ale budú použité len na vybavovanie účasti/prihlásenia projektu. Údaje osôb oprávnených z projektu/partnerov projektu budú zverejnené len v rozsahu názov, kontaktná osoba, adresa, telefónne číslo a emailová adresa. V tomto prípade ide však už o zverejnené údaje.
2. Právny základ
Právny základ pre spracovanie osobných údajov na vybavenie Vašej žiadosti predstavuje oprávnený záujem dm (primeraný vzťah ku kontaktnej osobe) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Pokiaľ Vaša žiadosť súvisí so zmluvou, ktorá bola alebo môže byť uzatvorená s dm, údaje je možné spracúvať aj podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia ako opatrenie pred uzatvorením zmluvy alebo môže súvisieť so zmluvou. V prípade neposkytutia nami požadovaných osobných údajov nie je spracovanie Vašej žiadosti možné.

III. Mapa
1. Popis a rozsah spracovania údajov
Na dm-spolocne.sk Vám dávame k dispozícii mapu.
Za týmto účelom využívame mapový materiál od Mapbox.com (Mapbox Inc.) na zobrazenie miest na interaktívnej mape. Tým sa informácie o používaní mapy, vrátane Vašej IP adresy, prenášajú na server spoločnosti Mapbox v USA a tam sa ukladajú. Sprostredkované informácie zahŕňajú IP adresu, informácie o koncovom zariadení a prehliadači, operačnom systéme, obsah žiadosti, dátum a čas žiadosti ako aj obmedzené údaje o polohe a používaní. IP adresa bude zo strany Mapbox po 30 dňoch vymazaná. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Mapbox Inc. nájdete tu: https://www.mapbox.com/privacy/.
Ak si neželáte, aby Mapbox prostredníctvom nášho vystupovania na internete získaval, spracúval alebo používal Vaše osobné údaje, môžete si deaktivovať JavaScript v nastaveniach Vášho prehliadača. V tomto prípade však nemôžete využívať zobrazenie mapy.
Ak nám dovolíte sledovať informácie o Vašej polohe, v prípade používania mapy budeme mať k dispozícií informácie o polohe Vášho koncového zariadenia. Tieto informácie použijeme výlučne na Vašu lokalizáciu na mape a aby sme Vám zobrazovali projekty, ktoré sú k Vám najbližšie. Lokalizáciu môžete aj celkom vypnúť deaktivovaním lokalizačnej služby na Vašom koncovom zariadení.
2. Právny základ, právo namietať a vymazanie
Zber a spracovanie dát prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Za účelom sprístupnenia (technických) funkcionalít mapy používame Vaše vyššie uvedené osobné údaje; v opačnom prípade Vám túto funkcionalitu nemôžeme poskytnúť. Z týchto účelov vyplýva aj náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Ak opustíte internetovú stránku s mapou a vymažete cookies, akékoľvek získavanie informácií príp. zbieranie informácií sa bezodkladne ukončí.
Právnym základom spracúvania informácie o polohe je čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia. Tento súhlas môžete, tak ako je to uvedené vyššie, kedykoľvek odvolať. Od toho okamihu nebudeme viac spracúvať informácie o Vašej polohe.

IV. Služby prostredníctvom presmerovania na iné webové stránky/dm App
Určité obsahy a služby (napr. active beauty magazin, newsletter, fotoslužba, výherné súťaže atď.) sa nachádzajú na iných webových adresách. Či dôjde k presmerovaniu na inú webovú stránku po kliknutí na príslušnú službu resp. obsah, rozpoznáte v závislosti od nastavenia Vášho prehliadača podľa toho, že sa otvorí nové okno, dostanete otázku, či chcete otvoriť nové okno alebo sa zmení adresa webovej stránky. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste si príslušné ustanovenia ochrany osobných údajov ako aj príp. podmienky účasti zistili priamo na cieľovej adrese.

V. Sociálne siete
Na webovej stránke dm nájdete aj odkazy na sociálne siete Facebook, YouTube a Instagram. Odkazy na internetové stránky sociálnych sietí spoznáte podľa príslušného loga spoločnosti. Ak tieto odkazy zakliknete, dostanete sa k prezentácii spoločnosti dm na príslušnej sociálnej sieti. Pri kliknutí na odkaz na sociálnu sieť dôjde k prepojeniu na server poskytovateľa sociálnej siete. Týmto sa na server sociálnej siete sprostredkuje informácia, že používateľ navštívil webovú stránku dm. Okrem toho sa k poskytovateľovi služby sociálnej siete prenášajú ďalšie dáta, ako napr. adresa webovej stránky, na ktorej sa aktivovaný odkaz nachádza, dátum a čas vyvolania webovej stránky, príp. aktivácie linku, informácie o použitom prehliadači a použitom operačnom systéme, IP adresa.
Ak je používateľ v čase aktivácie odkazu už prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, môže byť poskytovateľ služby sociálnej siete schopný zo sprostredkovaných údajov zistiť používateľské meno používateľa a príp. dokonca pravé meno používateľa a tieto informácie priradiť k jeho osobnému užívateľskému účtu na sociálnej sieti. Užívateľ môže túto možnosť priradenia k svojmu osobnému užívateľskému účtu vylúčiť tým, že sa najprv odhlási zo svojho užívateľského účtu.
Servery služieb sociálnych sietí sa nachádzajú v USA a iných krajinách mimo Európskej únie. Osobné údaje tak môže poskytovateľ služby sociálnej siete spracúvať aj v krajinách mimo Európskej únie. Upozorňujeme, že spoločnosti v týchto krajinách podliehajú právnym predpisom o ochrane osobných údajov, ktorŕ všeobecne nechránis osobné údaje v rovnakej miere ako je to v členských štátoch Európskej únie.
Upozorňujeme, že dm nemá žiadny vplyv na rozsah, druh a účel spracovania údajov zo strany poskytovateľov služieb sociálnej siete. Bližšie informácie o používaní nachádzajúcich sa na dm webovej stránke nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov príslušnej sociálnej siete.

Pokyny k ochrane osobných údajov zo strany poskytovateľov sociálnych sietí sú dostupné na nasledovných odkazoch:
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

VI. Youtube
Na rôznych miestach na našich internetových stránkach sme zakomponovali videá poskytovateľa YouTube LLC, San Bruno, CA 94066, USA, dcérskej spoločnosti Google Inc., Mountain View, CA 94043, USA resp. poskytovateľa Google Ireland Limited, Dublin, Írsko.
Naše YouTube videá sme integrovali s rozšíreným spôsobom ochrany osobných údajov.
V tomto prípade YouTube nedostane žiadne informácie o návštevníkoch, iba ak si pozrú video. Keď kliknete na video, YouTube získa Vašu IP adresu a dozvie sa, že ste si video pozreli. Okrem toho prehliadač návštevníka pri vyvolaní tejto stránky nadviaže kontakt so službou double click.
Ak ste prihlásený na YouTube, môžu sa tieto informácie priradené k Vášmu používateľskému účtu. Môžete tomu zabrániť tým, že sa pred otvorením videa na YouTube odhlásite.
Double click cookie stratí po 28 dňoch svoju platnosť. Deaktivácia je možná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
O ďalšom možnom získavaní a používaní Vašich údajov zo strany YouTube nemáme žiadnu vedomosť a ani na to nemáme žiadny vplyv. Bližšie informácie o službe double click ako aj o využívaní cookies spoločnosťou Google nájdete v jej Vyhlásení o ochrane osobných údajov pod www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
Právnym základom pre spracovanie údajov spojených s integráciou videí je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, vychádzajúc z nášho záujmu digitálne prezentovať naše obsahy používateľom čo najpríťažlivejším spôsobom.
VII. Bezpečný prenos dát
Vaše osobné údaje sa u nás prenášajú bezpečne vďaka šifrovaniu. Používame na to kódovací systém TLS. Naše internetové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo spracovaniu Vašich dát nepovolanou osobou.
VII. Kategórie prijímateľov, prenos osobných üdajov do tretích krajin
Vaše osobné údaje neprenášame tretím osobám, iba ak nám táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov (napr. v prípade vyzvania zo strany úradov činných v trestnom konaní) alebo ich potrebujeme na vykonanie obchodných procesov alebo sú predmetom dohody o sprostredkovaní s našimi sprostredkovateľmi. Sú to napr. poskytovatelia zásielkových služieb, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb tovarového hospodárstva, poskytovatelia služieb v oblasti vybavovania objednávok, poskytovatelia webhostingu, reklamné agentúry, externé call centrá alebo aj poskytovatelia IT služieb. Vo všetkých prípadoch striktne dodržiavame zákonné ustanovenia.
V takýchto prípadoch je možné osobné údaje sprostredkovať aj do iných štátov, v ktorých majú vyššie vymenovaní zmluvní partneri napr. svoje sídla, resp. tam spracúvajú údaje. Sú to v prvom rade štáty Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a ojedinele aj štáty mimo EHP, ak je zabezpečená primeraná úroveň ochrany osobných údajov. V opačnom prípade s prijímajúcim miestom zabezpečíme opatrenia napr. vo forme štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov v EÚ, aby sme vytvorili primeranú garanciu ochrany. Zmluvný text štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov v EÚ nájdete na internetovej stránka Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.


D. Práva dotknutej osoby a zodpovedná osoba

I. Práva dotknutej osoby
Máte právo na informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, právo na prenosnosť údajov, príp. aj právo na vymazanie, opravu, obmedzenie spracovania a/alebo právo namietať voči spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť na úrade pre ochranu osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a tiež u našej zodpovednej osoby.
Informácie o údajoch a ich vymazanie ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť resp. vykonať aj priamo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.
II. Zodpovedná osoba
V prípade otázok o ochrane osoných údajov alebo o Vašich osobných údajoch v rámci dm sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu:
e-mailom: ochranaudajov@mojadm.sk
alebo poštou:
dm drogerie markt, s.r.o.
Ochrana osobných údajov
Na pántoch 18
831 06 Bratislava

Stav 14. apríla 2020

Top