Spojenie s prírodou – vonkajšia učebňa

Projekt Materskej školy Tbiliská v bratislavskej Rači 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, ďalej rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život. Zabezpečuje správne podmienky pre zdravý fyzický vývin detí, v spolupráci s rodinou rozširuje elementárne poznatky o zdravom životnom štýle. Zameriava sa na pohybovú aktivitu a pobyt na čerstvom vzduchu detí vo všetkých činnostiach počas celého dňa. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania materskej školy je svedomito pripravovať deti na riadnu školskú dochádzku a v prípade zistení akýchkoľvek odchýlok vo vývine detí ich čo najefektívnejšie eliminovať alebo konzultovať a riešiť s odborníkmi.

Prostredníctvom projektu Mravčekovia škola podporuje u detí vnútornú motiváciu potreby ochrany a starostlivosti o prírodu a environmentálne prostredie, čím si deti vytvárajú pozitívnu klímu pre svoj osobnostný rozvoj.

Projekt zahŕňa osadenie dreveného altánku, drevených vyvýšených záhonov s bylinkami a nádoby na dažďovú vodu v MŠ. Altánok sa stal krásnou prírodnou dominantou dvora, deti sa v ňom môžu učiť a tráviť vonku oveľa viac času. Vyvýšené záhony pri altánku si mohli deti s rodičmi namaľovať. Vlastnou prácou sa pričinili o výsadbu byliniek, ich označenie drevenými tabuľkami a polievanie nazbieranou dažďovou vodou. Deti si budú môcť bylinku vziať domov. Výsadba rastlín pozitívne ovplyvňuje opeľujúci hmyz v meste. Revitalizáciu školského dvora vďaka projektu tvoria ekologické prvky. Pomoc rodičov detí pri projekte podporuje ideu dobrovoľníctva, stmeľuje komunitu a vytvára nové príbehy.

Cieľom projektu je rozvíjať deti a nepriamo aj ich rodiny aj po stránke ekologickej uvedomelosti, dať im možnosť starať sa o bezprostredné okolie, ukázať im udržateľné využívanie pôdy a riešenia blízke prírode v meste a odmalička ich učiť ochrane životného prostredia. Zlepšiť plochy na školskom dvore pre lietajúci hmyz v mestskom prostredí. Rozvíjať u detí kladné morálne hodnoty a postoje k prírode, podnecovať v nich ochranárske postoje k živým tvorom a okolitému životu.

Naša spolupracovníčka Lenka Kerestešová vrelo odporúča projekt v MŠ Tbiliská. Vníma ho ako výbornú možnosť na zlepšenie prostredia pre množstvo detí, s aspektom na rozvoj životného prostredia v meste, komunity a dobrovoľníckej práce.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 3000 eur
Top