Vzdelávacie centrum Včielka
Projekt s názvom Vzdelávacie centrum Včielka sme zrealizovali v Základnej škole na Zlatej ulici 2 v Rožňave. Poslaním základnej školy nie je len vzdelávanie, ale takisto aj vzbudzovanie záujmu žiakov o verejnoprospešné aktivity a prehlbovanie ich pozitívneho vzťahu k ľuďom a tiež k prírode. V Rožňave prepájajú výchovno-vzdelávací proces s praktickým životom. Vyučovanie vonku je jednou z veľmi efektívnych metód. Čerstvý vzduch podporuje myslenie, žiaci sa môžu lepšie sústrediť a takisto si preberané učivo ľahšie zapamätajú.

Avšak, vzdelávanie prírodných vied je väčšinou vedené v školských laviciach. My sme chceli ukázať aj iný spôsob, ako získať trvácnejšie vedomosti, motivovať žiakov k manuálnym zručnostiam a vytvárať pozitívny postoj k prírode a jej následnej ochrane.
Projektom sme zvýšili záujem detí o včelárstvo. Prostredníctvom praktického a zážitkového vyučovania sme prepojili teoretické vedomosti v tejto oblasti s praktickými ukážkami, ktoré sa odohrávajú v zrekonštruovaných priestoroch prispôsobených na chov včelstva. Vytvorili sme priestor medárne, včeliu pastvu a zabezpečili sme vhodné oblečenie na prácu s včelami.

Priestory navštevujú žiaci základných škôl, ktorým je vysvetlená užitočnosť tohto hmyzu a sú oboznámení s náročnou starostlivosťou o včielky, ktorú si môžu aj sami vyskúšať.

Naša spolupracovníčka Eva Bučeková, ktorá tento projekt odporučila, sa zároveň osobne podieľala na zveľaďovaní priestoru.

Čiastka, ktorou sme projekt podporili: 4765 EUR
Top