Kraj SR
odstrániť filter
 • Projekt predložený
 • Výber spolupracovníka
 • Víťazný projekt
  Nenašiel sa žiadny záznam
  "Trieda pod oblohou"

  "Trieda pod oblohou"Banská Bystrica

  2 ut, 11.06. Naša materská škola je profilovaná na environmentálnu výchovu a jej absolventi budú vedieť v praxi používať osvojené spôsoby ochrany životného prostredia a vlastným myslením a konaním ovplyvňovať environmentálne správanie iných. Trieda pod oblohou bude miestom objavovania, zážitkov, nových skúseností a poznávania bohatstva ponúkaného živou a neživou prírodou. Bude základom pre rozvíjanie pozitívneho vzťahu k prírode a podpore povedomia detí o potrebe a možnostiach jej ochrany.
  „Poďme spolu do lesíka“ alebo vyčistenie a revitalizácia Lesoparku pri Čiernej vode.

  „Poďme spolu do lesíka“ alebo vyčistenie a revitalizácia Lesoparku pri Čiernej vode.Čierna Voda

  2 št, 30.05. V obci Nová Dedinka, popri Čiernej vode (mŕtve rameno Malého Dunaja) sa nachádza malý kúsok lesíka. Kedysi tam stála kačacia farma, ktorá už desiatky rokov neexistuje a namiesto toho sa tento malebný kúsok obce rokmi zmenil na malý lesík, lemujúci a skrášľujúci nábrežie Čiernej vody. Posledné roky bol obyvateľmi obce využívaný hlavne na rodinné a voľnočasové aktivity (zber húb alebo prechádzy v prírode). Cieľom tohoto projektu je tento lesík revitalizovať, vyčistiť a hlavne bezpečne sprístupniť ľuďom, pričom by sa zachoval jeho prírodný charakter. Prínosom projektu by bola propagácia tohto cieľa u širšej verejnosti, motivácia obyvateľov obce a iných dobrovoľníkov k účasti na projekte, budovanie komunity v obci a prevzatie spoluzodpovednosti obyvateľov obce za priestor, v ktorom žijeme.
  Aby boli detské ihriská krajšie

  Aby boli detské ihriská krajšieTrakovice

  2 ut, 02.07. Zámerom projektu je s pomocou dobrovoľníkov farebne oživiť detské ihrisko v areáli TJ, ale hlavne v priestore materskej školy Trakovice. Zároveň plánujeme vysadiť v priestore materskej škôlky stromy a kroviny, ktoré by vytvárali tieň počas slnečných letných dní a tak spríjemňovali deťom v materskej škole ich hry.
  Búrame bariéry - deň plný zážitkov

  Búrame bariéry - deň plný zážitkovNové Zámky

  0 Projekt je zameraný na podporu vzájomnej spolupráce hendikepovaných a zdravých detí. Jedná sa o deti s autizmom, ktoré navštevujú Špeciálnu školu pre deti s autizmom v Nových Zámkoch. Cieľom je spoločné trávenie času, vzájomné spoznávanie sa, vytvorenie atmosféry plné prijatia a rešpektovania sa navzájom. Chceme zorganizovať spoločný výlet, prostredníctvom ktorého by sme chceli prispieť k búraniu spoločenských bariér. Výlet má aj poznávací charakter - spoznať kúsok histórie nášho regiónu. Súčasťou výletu bude aj tvorivá dielňa - spoločná výroba hračky, pri ktorej si deti budú rozvíjať i svoje zručnosti. Naším zámerom je podporiť u detí sociálne cítenie, u zdravých detí vzbudiť záujem poskytnúť nezištnú pomoc hendikepovaným rovesníkom.
  Bylinková záhrada

  Bylinková záhradaMalacky

  2 pi, 12.07. Harmónia života, n.o. je zriaďovateľom, Seniorville a Alzheimer Home Avalon a zabezpečujeme komplexné služby v: • Zariadení pre seniorov • Zariadení opatrovateľskej služby • Domove sociálnych služieb • Špecializovanom zariadení • Dennom stacionári Zariadenie je postavené na troch pilieroch profesionálnej starostlivosti v oblasti zdravotnej, sociálnej a fyzioterapie. Areál zariadenia a jeho vybavenie rešpektuje mieru samostatnosti a priestorovú orientáciu klientov. Areál dopĺňa okrasná záhrada, ktorá tvorí relaxačný kút pre našich klientov a ich rodinných príslušníkov. Spoločnými silami s vitálnymi klientmi postupne zveľaďujeme našu záhradu. Imobilní klienti ju využívajú iba ako relaxačnú zónu. Práve preto sa už dlhšie zamýšľame nad zámerom vytvoriť "Bylinkovú záhradu“, ktorá by spĺňala kritériá pre imobilných klientov. V záhrade je časť, ktorú by sme cielene využili na vytvorenie ,,Bylinkovej záhrady", s možnosťou prístupu klientov na invalidných vozíčkoch. Základ by tvoril pevný podklad zo zámkovej dlažby a tiež by boli súčasťou vyššie pracovné stoly, kde sa môžu klienti venovať sadeniu, presádzaniu a podobne. Dopestované bylinky použijeme v našej kuchyni, či už čerstvé alebo usušené. Zároveň si spestríme jedálny lístok.
  Čarovný školský dvor

  Čarovný školský dvorBratislava - Dúbravka

  1 pi, 26.04. Pomôžte nám zmeniť zatiaľ nevábne vyzerajúcu, nudnú časť školského dvora na čarovné miesto, kde malí školáci objavujú kvetinky a zbierajú voňavé bylinky, kde si môžu posedieť na novučičkých lavičkách, ale aj dupať, behať a skákať po drevených preliezkach, kde sa betón zmení na velikánsku omaľovánku, a kde pod každým listom na nich čaká nové a nové prekvapenie. Pomôžte nám so zázrakom :-)
  Cukrovar Point - priestor pre oddych a kultúru

  Cukrovar Point - priestor pre oddych a kultúruTrnava

  1 po, 06.05. Zámerom projektu je obnova a revitalizácia malej časti trnavského cukrovaru, ktorá bude slúžiť ako oddychová zóna a zároveň priestor pre večerné kultúrne podujatia, hudobné vystúpenia či filmové večery. Realizácia projektu zahŕňa povrchové úpravy terénu, trávnik a dlaždice, osadenie nových lavičiek, výsadbu zelene a inštaláciu ďalších exteriérových doplnkov. V Cukrovar Point-e bude priestor pre oddych ľudí, ktorí pracujú v okolitých prevádzkach, ale zároveň prostredníctvom menších kultúrnych podujatí chceme tento priestor ponúknuť začínajúcim hudobníkom či organizáciám, ktoré sa chcú zviditeľniť.
  Dedinský Majáles s dm  (dm s dm)

  Dedinský Majáles s dm (dm s dm)Vaďovce

  1 št, 09.05. Projektom dm s dmchceme podporiť komunitný život v obci Vaďovce, čo sa odrazí v zlepšení medziľudských vzťahov medzi občanmi. Taktiež chceme prispieť k zachovaniu ľudových tradícií tým, že dedinský majáles pripravíme v duchu tradícií našich predkov /výzdoba májov a areálu/. Do projektu budú zapojení občania obce - dobrovoľníci, občania marginalizovaných skupín a mládež, ktorí v rámci projektu prispejú k zlepšeniu životného prostredia v obci výsadbou kvetín na verejne prístupné miesta a vytvoria netradičné oddychové miesto prostredníctvom osadenia hojdačky pri autobusovej zástavke pre skrátenie čakania na autobusový spoj.
  Deň detí "šitý na mieru" 2

  Deň detí "šitý na mieru" 2Spišské Tomášovce

  0 Deň detí je pre každého drobca mimoriadnym dňom a množstvo akcií organizovaných pri tejto príležitosti z roka na rok rastie. Hlasná hudba z reproduktorov, množstvo ľudí a pestrý program... Žiaľ, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením musia častokrát od účasti na takýchto hromadných akciách upustiť. Po mimoriadnom úspechu minuloročnej akcie Deň detí "šitý na mieru" podporenou Iniciatívou dm spoločne sme rozhodnutí zorganizovať toto podujatie aj tento rok. Počas neho bude program prispôsobený rodinám s hendikepovaným dieťatkom z okresu Spišská Nová Ves. Pod odborným dohľadom budú deťom poskytnuté individuálne canisterapie a aktivity na rozvoj ich zdravotného stavu špeciálnymi pedagógmi. Domov si deti odnesú dm darčekové balíčky s užitočným obsahom. Časť projektu bude venovaná aj rodičom, ktorí sa o tieto detičky bezodkladne a s láskou starajú. V kruhu rodín s rovnakými problémami nájdu odreagovanie a navzájom sa lepšie spoznajú. Prehĺbia sa kamarátstva aj medzi zdravými deťmi žijúcimi v prostredí s hendikepovanými súrodencami. Pomoc s organizáciou, upratovaním, prípravou občerstvenia a so starostlivosťou o deti počas spoločných aktivít bude zabezpečená dobrovoľníkmi. V tento deň tak budú všetci spoločne pracovať na napredovaní detičiek, budovaní spoločenských vzťahov a vlastnom rozvoji osobnosti v tejto komunite.
  Eko deň Sigord

  Eko deň SigordKokošovce

  2 po, 01.07. V minulosti sme v rekreačnej oblasti Sigord vyzberali na brigádach priblížne 35 vriec komunálneho odpadu. Preto sme sa rozhodli usporiadať Eko deň a zvýšiť povedomie návštevníkov rekreačnej oblasti Sigord ohľadne zberu a recyklácie odpadu, ochrany životného prostredia a to prostredníctvom prednášok odborníkov na túto tému priamo v teréne. Deti chceme zapojiť do súťaží zameraných na spoznávanie tunajšej fauny a flóry. Zábavnou formou zlepšiť ich vzťah k prírode a životnému prostrediu. Taktiež chceme osadiť informačné tabuľe so zameraním na zber a recykláciu odpadu. Zabezpečiť nádoby na triedený odpad, ktoré v tejto oblasti chýbajú a odpadky tak končia bohužiaľ veľakrát v okolitej prírode.
  Ihrisko pre všetkých

  Ihrisko pre všetkýchLadce

  0 Deti, zvieratká a príroda sú závislé od správania a rozhodnutí nás dospelých. Vybudovaním nového, bezpečnejšieho ihriska pre našich najmenších, ktorý sa budú počas hrania môcť započúvať do spevu vtáčika, brechania psíka, či šepotu listov pri miernom vánku je viac než výchovné. Ak chceme pomôcť novej generácií pozitívne myslieť, musíme im k tomu vytvoriť vhodné podmienky.
  K jaskyni peši aj na bicykli

  K jaskyni peši aj na bicykli Ochtiná

  2 ut, 25.06. Projekt je zameraný na revitalizáciu chodníka z obce Ochtiná, nachádzajúcej sa v okrese Rožňava v juhovýchodnej časti Slovenského Rudohoria, k Ochtinskej aragonitovej jaskyni, ktorá je svetovým unikátom. V súčasnosti vedie z obce k jaskyni turistický chodník, je však len veľmi málo používaný pre svoju neudržiavanosť a tým aj nízku atraktívnosť. Chodník vedie lesom a meria 2 305 m. Z obce k Ochtinskej aragonitovej jaskyni žiadna iná cesta nevedie, preto aj keď jaskyňa nesie meno Ochtinská turisti k nej pristupujú z hlavne cesty medzi mestom Jelšava a obcou Gočaltovo (čo je iný okres). Na území obce sa okrem jaskyne nachádza aj turistami vyhľadávaný goticko-románsky kostol so vzácnymi freskami, hojne navštevovaný turistami najmä v letnom období a typycká dedinská izba súkromného majiteľa. Aj preto má obec potenciál stať sa atraktívnou turistickou destináciou. Dobrovoľníci budú vykonávať terénne úpravy turistického chodníka a cyklo chodníka v lese. Spolupracovať pri budovaní oddychových zón - práca s drevom, terénne úpravy, zhotovovanie detských atrakcií. Tešéme sa na vás.
  Keramika open air

  Keramika open airPoprad

  2 pi, 12.07. Keramika open air je projekt keramických tvorivých dielní, verejne prístupných deťom a rodičom, usporiadaných na otvorenom priestranstve nám. sv. Egídia v Poprade. Zámerom je podpora príležitostí, ktoré pomôžu deťom nachádzať cestu ku novým, lepším, zmysluplnejším hodnotám. Deti často nedokážu rozpoznať „správne, či nesprávne možnosti, ktoré sa im ponúkajú, pokiaľ si ich samé nevyskúšajú. Potrebujú tiež podporu nás dospelých a odborné usmernenie, aby sa výsledky vydarili. Doprajme im preto radosť a prostredie tvorivých zážitkov, v ktorom môžu pretvárať nielen hlinu, ale čiastočne aj svoj život, nachádzať sami seba, nové dimenzie a zažiť úspech. Finančné prostriedky budú použité na lektorov, na zakúpenie materiálu a na keramický výpal. Do projektu sa môžu zapojiť dobrovoľníci, ktorí pomôžu pri realizácii podujatia a sami si tiež budú môcť vyskúšať prácu s hlinou v profesionálnom keramickom ateliéri aj so svojimi rodinnými príslušníkmi.
  Lúka - ihrisko v prírode

  Lúka - ihrisko v prírodeLimbach

  1 ut, 30.07. Tvoríme ihrisko pre deti v súlade s prírodou. Na lúke, pod stromami. Využívame pri tom pôvodnú pestrosť krajiny a prírodné materiály vyskytujúce sa v okolí. Konáre, staré kmene stromov, révu viniča, kamene, divoko rastúce rastliny a byliny, ovocné stromy. Rodičom ukazujeme prirodzený spôsob, akým sa už aj tie najmenšie deti dokážu pohybovať v lesnom teréne a aké podnetné a zdravé je pre nich takéto prirodzené prostredie. Učiteľov inšpirujeme k tomu, aby sa odvážili vziať deti von a presunuli výuku z interiéru do divočiny. Za každého počasia, v každom ročnom období. Takýmto spôsobom v deťoch posilňujeme rešpektujúci vzťah k prírode a dôveru vo svoje schopnosti. Pri dotváraní tohto priestoru, ktorý slúži deťom z okolitých škôlok, základných škôl a širokej verejnosti radi prímene vašu pomoc.
  Míľa pre mamu

  Míľa pre mamuŠajdíkove Humence

  1 ne, 05.05. TJ Kerko ako sympatizant Únie matiek Slovenska túto akciu usporadúva MPM každoročne od roku 2013. Teda tento rok by to bolo už po 7 krát. Je to jedna krásna oslava Dňa matiek spojená s kultúrou ,športom, relaxom. Je to akcia celoobecná, na ktorej sa zúčastňujú aj občania z okolitých obcí. Koná sa v športovom areáli za každého počasia. Štart míle je od kostola cez lesík s cieľom v športovom areáli.
  Multigeneračná zóna je dokončená

  Multigeneračná zóna je dokončenáNitra

  2 št, 27.06. Multigeneračná zóna je situovaná v cca 4,5 ha parku priľahlom k Zariadeniu sociálnych služieb "Borinka" v Nitre, ktoré je na rozhraní dvoch mestských častí - Čermáň a Klokočina. Tento "zelený priestor s veľkorozmernou hrou Človeče, nehnevaj sa!" namaľovanou na asfaltovom podklade, ruskými kolkami, stacionárnymi cvičebnými zariadeniami, tromi trojmiestnymi hojdačkami, lavičkami a mobilnou zeleňou chceme doplniť o veľkorozmernú spoločenskú hru : záhradný šach s veľkosťou políčok 50 x 50 cm a ďalšiu lavičku. Pomoc dobrovoľníkov by sa nám zišla práve pri maľovaní šachovnice a skrášlenia okolia. Multigeneračná zóna slúži na stretávanie sa generácií pri športových, spoločenských a relaxačných aktivitách alebo len na posedenie pri príjemnom rozhovore. Budovaním multigeneračnej zóny sa nám podarilo "dostať" do nášho parku tínedžerov zo susednej Spojenej internátnej školy ( 150 detí vo veku od 6 do 24 rokov) a hlavne obyvateľov dvoch priľahlých sídlisk, najmä mamičky s deťmi. Park je pre verejnosť otvorený 24 hodín denne počas 365 dní v roku, čím chceme zabrániť sociálnej izolácii našich 160 klientov a signifikantne chceme zlepšiť kvalitu ich života.
  Od semienka k rastlinke

  Od semienka k rastlinkeBratislava - Petržalka

  1 pi, 14.06. My rodičia sme si vedomí, že naše deti sú naša budúcnosť. V dobe, kedy si deti myslia, že zelenina pochádza z obchodu a život rastlín poznajú len z obrázkov, by sme chceli, aby naše deti pomocou vlastného zážitku pochopili, že z obyčajného semienka dokáže vyrásť rastlina a z rastliny nielen kvietok, ale aj zelenina, ovocie či bylinka. Vlastná skúsenosť dieťaťa najlepšie pomáha pochopiť tento proces a vytvoriť si tak pozitívny vzťah k prírode. Preto by sme chceli vybudovať v škôlke bylinkovú záhradu a vyvýšený záhon, kde si deti budú môcť vyskúšať sadenie zeleniny, ovocia a byliniek. Veríme, že pomocou starostlivosti o záhradu, sa deti naučia zodpovednosti a trpezlivosti. Deti sa budú vzdelávať, pracovať s náradím, skúmať, pozorovať, experimentovať, sadiť, kypriť pôdu, plieť, polievať a kompostovať. Na záver si deti vypestovanú úrodu pozbierajú, oberú, s najkrajšími kúskami z úrody sa pochvália ostatným deťom a nakoniec to čo vypestujú budú môcť aj zjesť. Starostlivosťou o rastlinky budú deti od malička vedené k ochrane prírody a pochopia jej význam a dôležitosť pre človeka.
  Osloboďme Svidník od plastov

  Osloboďme Svidník od plastovSvidník

  2 ut, 04.06. Akciou "Osloboďme Svidník od plastov" chce mesto Svidník venovať výraznejšie pozornosť separovaniu plastov. Svidník je centrom regiónu pod Duklou a turisti nás navštevujú najmä kvôli vojenskej histórii a ukrajinskej kultúre. Mesto doteraz neponúkalo možnosť vyhadzovania plastov do separovaných košov v centre, kde sa pohybuje najviac návštevníkov. Radi by sme to zmenili. Akciu plánujeme organizovať symbolicky pri príležitosti Dňa Zeme, keď sa aj široká verejnosť viac zamýšľa nad dopadom nášho konzumného spôsobu života na životné prostredie. Počas tohto dňa by sme chceli vyzbieravať plasty vo vybraných lokalitách mesta. Urobiť dve módne prehliadky, jednú zábavnú z odevu z plastov, ktoré vyrobia žiaci ZŠ Komenského a druhú Jun fashion show v podaní SPŠ odevná vo Svidníku. Hlavnou aktivitou, a teda aj výstupom akcie, má byť osadzovanie košov na plast v užšom i širšom centre Svidníka. Na pešiu zónu pozveme predstaviteľov organizácií a inštitúcií, ktorí by si vypočuli zážitkovú formu prednášky-moderovanie na tému plastov a snáď ich motivujeme k zavedeniu rôznych separačných aktivít aj v ich zariadeniach. Akciu chceme doplniť o podávanie čistej vody z vodovodu v eko rozložiteľných pohároch. V súčastnosti čísla vyzbieraného separovaného odpadu nie sú pre Svidník lichotivé, ale ak začneme každý od seba, vieme nastaviť systém, ktorý bude našim deťom a vnúčatám už prirodzený.
  Poďme spolu variť pre ľudí bez domova!

  Poďme spolu variť pre ľudí bez domova!Bratislava - Rača

  0 Pomáhať pri varení dokáže každý! A môže pri tom byť celkom zábava. Chceme zapojiť mladých ľudí, viesť ich k všímavosti k iným a ukázať im, že ich pomoc môže pre niekoho veľa znamenať. Pridať sa môžu aj ich rodičia, starí rodičia, ktokoľvek má čas a chuť. Veríme, že aj viacgeneračná spolupráca prinesie všetkým pozitívnu skúsenosť. Jedlo predsa odjakživa ľudí spája. V komunitnom centre Stará jedáleň uprostred bratislavského sídliska Rača - Krasňany, ktoré otvorí tento rok svoje brány všetkým deťom a mladým ľuďom, ale aj iným bez rozdielu veku, chceme spoločne variť polievku pre ľudí bez domova, pretože sa ich tu pohybuje a žije pomerne veľa. Skúsenosti a energiu máme, potrebujeme však financie na vybavenie (hrnce, varechy,...) a potraviny na štart projektu.
  Poriadok do Evolučnej záhrady

  Poriadok do Evolučnej záhradyČebovce

  1 po, 06.05. Evolučná záhrada je projekt obyvateľov obce Čebovce, ktorí sa v roku 2015 rozhodli, že zarastené smetisko s rozhlohou 1,5 ha v centre obce premenia na park/ botanickú záhradu. Odpracovali 1200 dobrovoľníckych hodín a v ďalších rokoch vysadili viac ako 100 drevín. Následne sa v roku 2017 osadili 4 lavičky. Chýbajú však smetné koše, menovky drevín a informačná tabuľa.Dobrovoľníci v projekte budú čistiť park od odpadkov, dozvedia sa o manažmente a údržbe parku (odborný garant Ing. Ladislav Bakay, PhD. z SPU v Nitre). Dobrovoľníci spoznajú dreviny počas inštalácie menoviek, čo umocní edukačný rozmer akcie. Počas aktivity sa uvarí guláš, aby sa posilnil gastro-sociálny aspekt eventu.
  Pre zdravšie detské nôžky

  Pre zdravšie detské nôžkyMichalová

  2 pi, 14.06. Zámerom nášho projektu je za pomoci dobrovoľníkov vybudovať senzomotorický chodník, na ktorom si budú môcť deti nielen z materskej školy stimulovať svalstvo dolných končatín a klenbu chodidla. Chodidlo je prvou a poslednou časťou nášho tela, ktorá sa každý deň dotýka zeme. Vybudovaním senzomotorického chodníka chceme umožniť deťom zažiť pocity z bezprostredného kontaktu s prírodou aj inými časťami tela.
  Renovácia školského dvora

  Renovácia školského dvoraPrievidza

  2 po, 17.06. Naším zámerom je rekonštrukcia a revitalizácia školského dvora, ktorý by mal slúžiť na zdravé a zábavné učenie sa detí na čerstvom vzduchu. Prínosom projektu bude umožniť deťom príťažlivejšie a zaujímavejšie stráviť čas v bezpečnom a esteticky pútavom prostredí, aj keď sa materská škola nachádza v centre mesta.
  Revitalizácia bylinkovej a okrasnej záhrady

  Revitalizácia bylinkovej a okrasnej záhrady Považská Bystrica

  0 Pôvodnú bylinkovú záhradu sme z dôvodu inštalovaného detského ihriska dočasne presunuli na iné miesto, menej vhodné. Po konečných úpravách hracej plochy pre deti, plánujeme revitalizáciu bylinkovej záhradky tak, aby sme vždy čerstvé bylinky viacerých druhov mohli používať v kuchyni, prípadne na sušenie.
  Revitalizácia komunitnej záhrady v Centre sprevádzania rodín v Košiciach.

  Revitalizácia komunitnej záhrady v Centre sprevádzania rodín v Košiciach.Košice

  2 ut, 02.07. Revitalizáciu komunitnej záhrady by sme radi realizovali v Centre sprevádzania v Košiciach. Hlavnými nákladmi na revitalizáciu záhrady bude nákup rastlín stromčekov, lavičiek, pracovného náradia, úprava trávnika. Práce na komunitnej záhrade budeme realizovať dobrovoľníckou pomocou. Sme za to, že rozvoj a podpora komunity detí a onkologickými chorobami a ich rodín a rozvoj a podpora komunity smútiacich rodín, ktorým zomrelo dieťa je veľmi podstatná, budeme radi, ak sa k nám pridáte.
  Ruže vo Vinnom

  Ruže vo VinnomVinné

  0 Obec Vinné v spolupráci s dm spoločne plánuje vo svojom projekte "Ruže vo Vinnom" skrášliť verejné priestranstvo Obecného úradu Vinné a priľahlých obecných parkov za pomoci živých pôdopokryvných ruží a inej kvetinovej výsadby (prevažne muškátov). Tá určite poteší oko a pohladí dušu, či už domácich občanov alebo návštevníkov našej malebnej dediny. Zo získaných financií by sme radi zainvestovali do nových pevných kvetináčov a lavičiek, aby bolo možné tieto kvetinové záhony a ruže obdivovať v pohodlí a každoročne. Veríme, že náš projekt Ruže vo Vinnom dodá výnimočnosť, každodennej všednosti a poskytne okoloidúcim pohľad, ktorý im vyčarí úsmev a spraví ich deň krajším. Tak na ruže, relax a život. – Obec Vinné
  Srdce pre folklór

  Srdce pre folklórŽilina

  0 Vrámci 3. ročníka festivalu ľudovej hudby a tanca v Rajeckej doline sa predstavia regionálne súbory a umelci zastupujúci tradičné remeslá. Chceme prebudiť záujem o folklór a hrdosť na naše národné dedičstvo. Vytvárame priestor pre rodiny, aby spolu prežili príjemné chvíle pri ľudovej hudbe a tanci, tak ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich ročníkoch. Už malým deťom vštepujeme lásku k folklóru a v staršej generácii v piesňach a tancoch oživujeme spomienky na mladosť. Chceme prejaviť úctu k starším a k hodnotám, ktoré vytvorili a zanechali. Dobrovoľníci sa budú môcť podieľať od prípravnej fázy až po tú realizačnú
  Ťažko na cvičisku, ľahko v teréne

  Ťažko na cvičisku, ľahko v teréneBratislava - Vrakuňa

  1 pi, 07.06. Na našom cvičisku trénujeme záchranárskych psov. Potrebujeme však vymeniť časť oplotenia, ako aj revitalizovať výcvikové prekážky. V prípade väčšieho počtu dobrovoľníkov je priestor aj na úpravu detského ihriska, kosenie, či odstraňovanie buriny.
  Tu som človekom, tu relaxujem

  Tu som človekom, tu relaxujemChorvátsky Grob

  2 pi, 26.07. Obec Chorvátsky Grob vlastní pozemok v centre časti Čierna Voda (cca 300 m2), ktorý zarastá burinou a je dlhé roky nevyužitý. Pozemok je na mieste, kde sa spájajú viaceré obytné lokality a v blízkosti vznikla nová autobusová zástavka.Miest na osobné stretávanie obyvateľov je vzhľadom k rozsiahlej výstavbe a množstvu nových obyvateľov veľmi málo. Cieľom projektu je vyčistiť pozemok a vytvoriť oddychovo-relaxačnú a komunitnú zónu, kde sa budú stretávať všetky generácie. Súčasťou oddychovej zóny bude aj stôl so šachovnicou a možnosť si zaskákať škôlku ( skákanie na panáka), plánujeme tam zasadiť vinič, maliny a bylinky.
  Včelí kRaj

  Včelí kRaj Závada

  2 ut, 02.07. Príďte si zobrať príklad z tých najpracovitejších - od včiel. Vzdelávacia včelnica v Kokave nad Rimavicou organizuje dobrovoľnícke akcie na zveľaďovanie verejnej včelnice. Tento rok okrem včiel budú môcť návštevníci spoznať aj život čmeliakov a motýľov. V rámci dobrovoľníckej činnosti sa môžete zúčastniť úpravy a skrášlenia areálu, sadenia vhodných trvaliek a vysievania lúk, vytvorenia hravých prvkov, pomocných prác pri budovaní Motýlieho domu, pomoc pri rekonštrukcii stavby. Tešíme sa na vás.
  Včely zbližujú ľudí a národy, preto vložme budúcnosť včelárstva do rúk mladej generácie

  Včely zbližujú ľudí a národy, preto vložme budúcnosť včelárstva do rúk mladej generácieBanská Bystrica

  2 po, 06.05. Včely zbližujú ľudí a národy – táto myšlienka vyjadruje všetko, čo chceme v rámci projektu dosiahnuť. Našim cieľom je zorganizovať celosvetové stretnutie a súťaž mladých včelárov IMYB 2019. Zmyslom podujatia je skĺbenie vedomostí, zručností a skúseností dospelých, „ostrieľaných“ včelárov s oduševnením a nadšením mladých nadšencov na medzinárodnej úrovni. Pretože mladí či starší, dokážu ruka v ruke dosiahnuť aj nevídané. Spoločnými silami tejto komunity chceme zrevitalizovať náučno – relaxačnú zónu, ktorá bude prístupná pre deti materských a základných škôl a obyvateľov banskobystrického regiónu, ktorí s obľubou navštevujú príjemný, oku lahodiaci areál školy.
  Vedomosti nadobudnuté nielen v laviciach

  Vedomosti nadobudnuté nielen v laviciachKomárno

  1 pi, 28.06. V átriu školy sa nachádza nevyužitý priestor. tento by sme chceli zrevitalizovať a využívať nielen ako zónu pre oddych a utužovanie vzťahov medzi žiakmi, kolegami a rodičmi, ale aj ako priestor, kde deti môžu nadobudnúť veľa nových vedomostí v netradičnom prostredí. Dobrovoľníkov by sme plánovali zapojiť do výsadby stromov, maľovaní lavičiek, finálnej úpravy chodníčkov.
  Vymaľujme deťom ihriská

  Vymaľujme deťom ihriskáKošice

  1 ut, 04.06. Za pomoci dobrovoľníkov chceme vymaľovať oplotenie a herné prvky detských a športových ihrísk v Mestskej časti Košice - Juh. Poveternostné vplyvy a dennodenné používanie sú dôsledkom straty farby. Nový náter ihriskám dodá atraktivitu a moderný vzhľad.
  Záhrada ako učebňa

  Záhrada ako učebňaVráble

  3 st, 26.06. V projekte,,Záhrada ako učebňa´´chceme spolu so žiakmi ,pedagógmi, rodičmi a dobrovoľníkmi vytvoriť ovocnú záhradu,do ktorej vysadíme ovocné stromy,kry a byliny . Žiaci sa budú o ňu starať počas roka. Slúžila by ako učebňa v prírode,kde by získavali vedomosti z oblasti prírodných vied. Zároveň by si uvedomili, že za každým ovocím,ktoré je súčasťou ich stravovania je kus ľudskej práce.
  Záhradkári v materskej škole

  Záhradkári v materskej školeDunajská Streda

  1 po, 29.04. Cieľom tohto projektu je vytvoriť záhradu v materskej škole pre 125 detí, ktorá by slúžila deťom na sebarealizáciu a edukačné aktivity. Vybudovať atraktívne vyvýšené záhony pre bylinky, kútik pre malých záhradkárov a obnoviť lavičky. Obklopiť sa zeleňou, vysádzať stromy, kríky vo dvore materskej školy a tak zlepšiť kvalitu detského ihriska, aby deti mali ideálne prostredie na pohyb a relax. Výsadba zelene pri plote v areáli, čím by sa zakryli betónové plochy oplotenia a vytvorili by dlhý 50-metrový pás zelene pri plote.
  Živá archeológia

  Živá archeológiaRužomberok

  1 ne, 28.04. Živá archeológia je projekt výstavby unikátneho areálu živej pravekej osady na úpätí Nízkych Tatier s názvom "Archeopark LIPTOVIA" v obci Partizánska Ľupča. V prírodnom prostredí Liptova tu vyrastá komplex pravekých príbytkov, hospodárskych stavieb a rôznych objektov, ktoré mapujú dejiny Slovenska od najstarších čias po začiatok stredoveku. Návštevníci sa prostredníctvom rôznych workshopov a aktivít, pri ktorých nám veľmi pomôžu aj dobrovoľníci, môžu oboznámiť so životom, kultúrou a umením našich predkov, ktorí žili na Slovensku pred tisíckami rokov.
  Top