Náučný chodník Úľanská mokraď, Pusté Úľany

Zuzana Klena Kostková, rezort Financie a controlling

Nestačí hovoriť, treba aj konať. Preto už po tretí raz realizujeme projekt v spolupráci s organizáciou Pre Úľany - Pro Fudemus. Tento rok sa zameriame na obnovu jedinečného ekosystému Pustoúľanskej mokrade. Chceme prinavrátiť pôvodný mokraďný výzor a obnoviť lužnú biodiverzitu v tomto vzácnom mokraďovom biotope, ktoré je na pokraji zániku. Projekt pozostáva z dvoch častí, prvá časť nášho projektu je dobrovoľnícka výsadba minimálne 100 drevín mäkkého luhu. Druhá časť sa zameriava na environmentálne vzdelávanie, prostredníctvom samoobslužného náučného chodníka s informačnými tabuľami, popularizácia informácií o význame a potrebe ochrany mokradí a lužného lesa, zvýšenie ekologického povedomia verejnosti a pozvanie návštevníkov k spoznávaniu a ochrane tohto typu biotopu v danej lokalite formou osadenia štyroch informačných tabúľ, odpočinkových lavičiek a konaním odborných prednášok zameranej na propagáciu ochrany mokradí. To, že pre pani Klena Kostkovú je dobrovoľníctvo prirodzená súčasť života svedčí jej dlhoročné pôsobenie v Pro Fudemus – Pre Úľany, alebo v občianskom združení Nepočujúce dieťa, či Infosluch. Vedie k tomu aj svoje deti. „Dobrovoľníctvo je pre mňa dobro a spolupatričnosť. Je to príležitosť ako zlepšiť alebo skrášliť okolie, či zachrániť niečo vzácne a je jedno, či ide o históriu alebo prírodu, ale tiež možnosť odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti ďalej.“

Tento projekt sme podporili sumou 5 000 €.


Top