Základnú škola s materskou školou v obci Lokca s ich projektom Zelenou energiou chránime našu planétu sme podporili sumou 18 804,10 EUR.
Základná škola s materskou školou sa nachádza v obci Lokca v okrese Námestovo. V súčasnosti ju navštevuje 90 detí materskej školy a 328 žiakov základnej školy. Medzi hlavné priority školy patrí vzdelávanie žiakov, výchova k slušnosti, príprava na budúce povolanie a ochrana životného prostredia. V posledných rokoch sa škola intenzívne zapája do aktivít na ochranu životného prostredia. Z tohto dôvodu boli v každej triede a na chodbách osadené koše na triedenie odpadu. Ďalej bola pri škole osadená podzemná nádrž na zachytávanie dažďovej vody, pomocou ktorej sú zavlažované záhradky v areáli školy. Každoročne sa tiež zapájajú do aktivity „Čistá obec“, kedy počas Dňa Zeme žiaci pod vedením učiteľov vyzbierajú odpad, ktorý znečisťuje obec a jej blízke okolie. Súčasťou tejto aktivity je aj rozmiestňovanie vtáčích búdok v blízkych lesoch, ktoré žiaci vlastnoručne počas roka vyrábajú v školských dielňach. Podporujú aj využívanie bicyklov na dochádzanie žiakov do školy a tým redukovanie toho, aby žiakov vozili do školy rodičia na autách. Vďaka tomu, že pri škole osadili množstvo stojanov na bicykle, dochádza dnes približne tretina žiakov do školy bicyklom, kým pred piatimi rokmi to nebol takmer nik.

Budova základnej školy, v ktorej chceme nainštalovať fotovoltické panely, prešla komplexnou rekonštrukciou v roku 2005. Tá zahŕňala rekonštrukciu strechy (nový krov a krytina), zateplenie fasády a výmenu okien. Z tohto dôvodu nebude potrebné dlhšie obdobie realizovať akékoľvek stavebné úpravy strechy. Spotreba elektrickej energie v celom objekte školy je približne 46000 kWh za rok. Cieľom školy je nainštalovať na strechu školy fotovoltické panely s ročnou produkciou 12000 kWh za rok. Škola tak reálne zníži spotrebu elektrickej energie od centrálneho dodávateľa o jednu štvrtinu, pretože si bude schopná vyrobiť toto množstvo elektrickej energie úplne sama prostredníctvom slnečného žiarenia.

Nosnou myšlienkou projektu je využívanie obnoviteľných zdrojov energie a výchova detí k ich využívaniu v škôlke. Montážou fotovoltických panelov škola ochráni životné prostredie a ušetrí náklady na energie. Praktickými ukážkami chcú u detí vzbudiť záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov. Praktické ukážky budú spočívať v reálnych situáciách, kedy budú deti prítomné pri zavlažovaní záhrady dažďovou vodou, ktorá bude čerpaná z podzemnej nádrže čerpadlom poháňaným slnečnou energiou. Zároveň zahrnú do vyučovania témy s danou tematikou, zorganizujú besedy s odborníkmi, zakúpia učebné pomôcky, ktoré budú simulovať využitie obnoviteľných zdrojov.
Top