Materskú školu na ulici Komenského v Seredi s ich projektom Slnko svieti pre všetky deti sme podporili sumou 23 208 €.
Materskú školu na ulici Komenského v Seredi navštevuje 235 detí, ktorým škola umožňuje získať vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach. Dáva šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na prípravu detí na vstup do primárneho vzdelávania, na život v spoločnosti, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. U detí formujú tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. S environmentálnou výchovou u detí začínajú už od najútlejšieho veku, pričom rešpektujú ich vekové a individuálne zvláštnosti. Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych návykov a zručností upozorňujú deti na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Nakoľko v predškolskom veku sú deti ku všetkému navôkol omnoho citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí, čím skôr začnú formovať ich správanie sa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych cieľov. Deti chcú naučiť, že existujú rôzne obnoviteľné zdroje a obnoviteľná energia, nazývaná aj zelená energia alebo čistá energia, ktorá pochádza z prírodných zdrojov. Tieto zdroje sa neustále prirodzene dopĺňajú, takže sa nikdy neminú a predstavujú lepšiu alternatívu pre budúcnosť výroby elektrickej energie.

Týmto projektom chcú rozšíriť svoje pôsobenie v ochrane životného prostredia. Slnečnú energiu využijú ako čistý obnoviteľný zdroj energie na zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie. Budú rozvíjať environmentálne návyky u detí a budovať ich aktívny prístup k životnému prostrediu. Cieľom tohto projektu je prispieť k rozvoju osobnosti dieťaťa tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi. Celková výroba elektriny cez fotovoltiku sa použije na priamu spotrebu škôlky a energia vyrobená navyše sa po zavedení virtuálnej batérie po schválení pripojenia k distribútorovi a poskytnutí takejto služby dodávateľom, využije v čase nižšej výroby ako je spotreba.
Top