Späť na prehľad blogu

Revitalizácia mokrade pod Pajštúnom

Zadržanie vody vo voľnej krajine revitalizáciou mokradí eliminuje problémy vyskytujúce sa v intravilánoch obcí. Medzi významné funkcie patrí vyrovnávanie extrémov teplôt, zabezpečovanie protipovodňovej ochrany (splošťovanie povodňovej vlny) a protierózna funkcia (zachytávanie sedimentov pri splachu a bahnotoku). Vodný prvok v podobe mokrade v lese pod hradom Pajštún príjemne ochladzoval miestnu klímu. Hrádza mokrade bola však porušená a dotácia vodou zo studničky enormne znížená jej zanesením. Revitalizácia mokrade má význam nielen pre miestnych ľudí, ale aj pre množstvo turistov smerujúcich na hrad Pajštún (národná kultúrna pamiatka). Návštevníci vždy pri studničke a mokradi hľadali oddych v prírode v "príjemnej klíme" ako protiváhu k rozpálenému betónu blízkych miest. Neposledne obnovou mokrade, ako významným adaptačným opatrením na negatívne dôsledky zmeny klímy a cieľovou aktivitou projektu, sa vytvorí domov aj pre viaceré mokraďové druhy rastlín a živočíchov (voľne sa vyskytujúce, ohrozené a chránené - salamandra škvrnitá a iné obojživelníky, bocian čierny a iné vodné vtáctvo, hmyz a pod.), pričom aj "suchozemské“ z realizovaného opatrenia budú benefitovať (napájadlo pre lesnú zver, netopiere, vtáky). Vyčistenie zanesenej studničky a revitalizácia mokrade (miestnymi nazývaná rybníček) môže plniť aj priamu protipožiarnu funkciu.
Zadržanie vody vo voľnej krajine revitalizáciou mokradí eliminuje problémy vyskytujúce sa v intravilánoch obcí. Medzi významné funkcie patrí vyrovnávanie extrémov teplôt, zabezpečovanie protipovodňovej ochrany (splošťovanie povodňovej vlny) a protierózna funkcia (zachytávanie sedimentov pri splachu a bahnotoku). Vodný prvok v podobe mokrade v lese pod hradom Pajštún príjemne ochladzoval miestnu klímu. Hrádza mokrade bola však porušená a dotácia vodou zo studničky enormne znížená jej zanesením. Revitalizácia mokrade má význam nielen pre miestnych ľudí, ale aj pre množstvo turistov smerujúcich na hrad Pajštún (národná kultúrna pamiatka). Návštevníci vždy pri studničke a mokradi hľadali oddych v prírode v "príjemnej klíme" ako protiváhu k rozpálenému betónu blízkych miest. Neposledne obnovou mokrade, ako významným adaptačným opatrením na negatívne dôsledky zmeny klímy a cieľovou aktivitou projektu, sa vytvorí domov aj pre viaceré mokraďové druhy rastlín a živočíchov (voľne sa vyskytujúce, ohrozené a chránené - salamandra škvrnitá a iné obojživelníky, bocian čierny a iné vodné vtáctvo, hmyz a pod.), pričom aj "suchozemské“ z realizovaného opatrenia budú benefitovať (napájadlo pre lesnú zver, netopiere, vtáky). Vyčistenie zanesenej studničky a revitalizácia mokrade (miestnymi nazývaná rybníček) môže plniť aj priamu protipožiarnu funkciu.
Top