Víťazné projekty

Predstavujeme vám víťazné projekty Iniciatívy dm {spoločne} pre rok 2020 vybrané pre realizáciu na základe hodnotení spolupracovníkov dm a odbornej poroty. Bližšie informácie o projekte sa dozviete po kliknutí naň.
  • Projekt predložený
  • Výber spolupracovníka
  • Víťazný projekt
"Aj my vieme byť EKO"

"Aj my vieme byť EKO"Banská Bystrica

2 po, 09.11. Hlavným cieľom projektu je premeniť dlhodobo nevyužívaný pozemok na relaxačno - oddychovú záhradnú zónu plnú kvetov, byliniek, kríkov a oddychových lavičiek, kde sa budú stretávať všetky generácie - prijímatelia sociálnej služby, ktorí žijú v priľahlom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb, ich rodinní príslušníci a známi, deti z neďalekého detského domova a návštevníci miestnej knižnice, a to takou aktivitou, ktorá by pomohla zmierňovať a prispôsobovať sa dopadom zmeny klímy na naše prostredie. Chceme ich obklopiť zeleňou, výsadbou kvetov a kríkov prilákať drobný hmyz a vtáčikov, čím podporíme lepšiu mikroklímu aj zadržiavanie a odpar vody v území. Zároveň chceme podporiť seniorov a zdravotne znevýhodnených v ich sebarealizácii v starostlivosti o záhradku, naučiť ich chrániť a vážiť si našu prírodu. Všetky práce sa budú realizovať dobrovoľníckymi aktivitami, hlavnými nákladmi projektu bude nákup rastlín do vertikálnej záhrady, rastlín a kríkov na zvýšenie prvkov zelenej infraštruktúry a zatrávňovacej dlažby a trávového osiva, ostatný potrebný materiál získame z iných zdrojov (lavičky, záhradnícku plsť, zavlažovací systém, náradie a niektoré druhy rastliniek).
Baťovianska záhrada - zelená oáza v meste

Baťovianska záhrada - zelená oáza v mestePartizánske

0 Baťovianska záhrada- zelená oáza v meste, Unikátny, historický priestor v centre mesta vyčlenený firmou Baťa už pri výstavbe mesta na mestskú záhradu chátra. Táto zelená plocha má možnosť zachytávať vodu zo susediacich garáží a ponúka priestor pre pestrý nelesný stromový a kríkový porasť, ktroré by z tejto vody profitovali, zadržiaval vodu a vytváral tieň. Umiestnenie záhrady je ideálne na prilákanie širokej verenosti, ktorá bude mať možnosť spoznať (a zapojiť sa do tvorby) enviromentálnych opatrení pre všetky generácie a nesķôr v tieni stromov relaxovať alebo aktívne oddychovať.
Dažďová oáza v parku

Dažďová oáza v parkuPúchov

1 ut, 07.07. Park pri Župnom dome svojou polohou v blízkosti centra ponúka priestor na oddychové aktivity občanov, ale slúži aj na organizáciu kultúrno-spoločenských akcií. V parku sa nachádza množstvo zelene, zelene ktorá k svojmu životu nevyhnutne potrebuje vodu. Na jeho okraji stojí Župný dom, ktorého strecha je odvodnená zvodmi do verejnej kanalizácie. Vybudovaním dažďovej záhrady v parku by sme odpojili dažďový žľab z verejnej kanalizácie a napojili by sme ho na novovybudovanú dažďovú záhradu. Vybudovaná dažďová záhrada by slúžila ako ukážka aké jednoduché a účinné môžu byť adaptačné opatrenia na zmenu klímy zakomponované v rámci mesta. Okrem vodo-zádržného benefitu, by záhrada pozitívne ovplyvnila mikroklímu v parku, prispela by k zvýšeniu biodiverzity a v neposlednom rade by prispela k atraktivite záhradnej architektúry svojou kvetinovou výsadbou.
Dažďová záhrada v našej škole

Dažďová záhrada v našej školeDudince

2 ut, 07.07. Projekt s názvom "Dažďová záhrada v našej škole" má za cieľ ukázať žiakom a širokému okoliu školy, ako sa dá zachytávaním dažďovej vody prispieť k ekologickým riešenia. Jeho realizácia prispeje k skrášleniu okolia školy a zároveň svojou troškou prispeje k zlepšeniu klimatických podmienok.
Komu sa nelení, tomu sa stena zelení

Komu sa nelení, tomu sa stena zeleníChorvátsky Grob

1 st, 08.07. Na Čiernej Vode v obci Chorvátsky Grob máme krásnu novú škôlku Javorová alej, ktorú navštevuje viac ako 120 detí. Nakoľko časť Čierna Voda je nová, v okolí MŠ sa nevyskytuje žiadna vzrastlá zeleň, ktorá by budovu aspoň čiastočne tienila. Juhozápadná stena materskej školy je počas celého dňa vystavené prudkému slnku. Keďže v posledných rokoch bývajú veľmi teplé dni už počas mája, budova sa veľmi skoro prehreje a je ťažké ju ochladiť. Deti v triedach majú od jari a počas celého leta teplejšie, ako by sme chceli. Radi by sme pomohli situáciu zlepšiť a juhozápadnú stenu škôlky vybavili zelenou stenou. Rastliny ochránia prehrievanú fasádu od slnka a v škôlke tak bude o pár stupňov chladnejšie. Radi by sme deti viedli aj k starostlivosti o rastlinky. Škôlkári môžu rastlinky polievať a tým prispieť vlastnými silami k lepšiemu prostrediu v škôlke.
Kvetinový záhon nielen pre skrášlenie ale aj potešenie.

Kvetinový záhon nielen pre skrášlenie ale aj potešenie.Hatalov

0 Vytvorenie kvetinového záhona v zelenej zóne. V zelenej zóne, ktorá je pozdĺž obce vytvoriť z trvaliek kvetinové záhony. V kvetinových záhonoch použiť rôzne druhy kvitnúcich trvaliek a byliniek. Dobrovoľníci pomôžu s úpravou záhonov pred výsadbou, zrealizujú výsadbu rastlín a finálnu úpravu záhonov.
Mestská príroda - Urban Nature

Mestská príroda - Urban NatureBratislava - Staré Mesto

1 št, 22.10. Oživovanie verejného priestoru je našou hlavnou aktivitou už niekoľko rokov. Teraz by sme chceli náš projekt Živého námestia rozšíriť o aktivitu mestská príroda. Na území najcentrálnejších námestí v Bratislave, Námestia SNP a Kamenného námestie, by sme chceli priniesť mobilné visuté záhrady a oživiť tento priestor zeleňou, ktorá ma pozitívny vplyv na klímu mestského prostredia a na život obyvateľov.
Mokrá záhrada

Mokrá záhradaChorvátsky Grob

3 ut, 07.07. V obci Chorvátsky Grob, v satelitnej časti Čierna Voda upravilo OZ Themida obecný pozemok na krásny park s kruhovou lavičkou a bylinkovou záhradkou. Parčík však susedí s "kanálom" - zarasteným járkom, zaneseným bordelom, nánosom bahna, kde sa "bordel" dobre schová. Cieľom nášho projektu je vyčistenie tohto potoka, osadenie brehov sprievodnou vodnou vegetáciou, aby nám brehy kvitli po celý rok. Zároveň zabezpečíme, že sa zachytí dažďová voda, nevyleje sa na cestu III.triedy. Brehy spevníme rastlinkami, občas "osadíme okrasný kameň. Zároveň do parku zakúpime ďalšie hotely pre hmyz - pretože tých nie je nikdy dosť. A umiestnime do parku okrasnú nádobu na vodu pre vtáčiky do horúceho letného počasia. Aj za málo peňazí vieme zarastený a zaburinený kút upraviť na krásny, ale hlavne funkčný celok - kde bude prekypovať život.
Projekt Akvapónia

Projekt Akvapónia Prešov

0 Projekt je zameraný na priblíženie alternatívneho pestovania zeleniny a súčasne chovu rýb. Cieľom je poukázať na možnosť ekologického pestovania rastlín a chovu živočíchov (rýb) bez použitia pesticíd a antibiotík.
Raj na Zlatej

Raj na ZlatejRožňava

2 po, 08.06. Naša škola bola zriadená v roku 1961. V jej areály je vela zelených plôch, ktorých funkcnost je potrebné zvýšit. Mnohé prvky sú dlhodobo len kosené a pri vhodných zásahoch by vznikli moderné a hlavne funkcné stanovištia, ktoré by zlepšili nielen estetický dojem, ale slúžili by aj ako netradicné prostredie pri vyucovaní biológie, prírodovedy, techniky, cí fyziky. Chceme vytvorit príjemné podmienky nielen žiakom našej školy, ale aj budúcim návštevníkom zo živocíšnej ríše.
Revitalizácia mokrade pod Pajštúnom

Revitalizácia mokrade pod PajštúnomBorinka

1 st, 01.07. Zadržanie vody vo voľnej krajine revitalizáciou mokradí eliminuje problémy vyskytujúce sa v intravilánoch obcí. Medzi významné funkcie patrí vyrovnávanie extrémov teplôt, zabezpečovanie protipovodňovej ochrany (splošťovanie povodňovej vlny) a protierózna funkcia (zachytávanie sedimentov pri splachu a bahnotoku). Vodný prvok v podobe mokrade v lese pod hradom Pajštún príjemne ochladzoval miestnu klímu. Hrádza mokrade bola však porušená a dotácia vodou zo studničky enormne znížená jej zanesením. Revitalizácia mokrade má význam nielen pre miestnych ľudí, ale aj pre množstvo turistov smerujúcich na hrad Pajštún (národná kultúrna pamiatka). Návštevníci vždy pri studničke a mokradi hľadali oddych v prírode v "príjemnej klíme" ako protiváhu k rozpálenému betónu blízkych miest. Neposledne obnovou mokrade, ako významným adaptačným opatrením na negatívne dôsledky zmeny klímy a cieľovou aktivitou projektu, sa vytvorí domov aj pre viaceré mokraďové druhy rastlín a živočíchov (voľne sa vyskytujúce, ohrozené a chránené - salamandra škvrnitá a iné obojživelníky, bocian čierny a iné vodné vtáctvo, hmyz a pod.), pričom aj "suchozemské“ z realizovaného opatrenia budú benefitovať (napájadlo pre lesnú zver, netopiere, vtáky). Vyčistenie zanesenej studničky a revitalizácia mokrade (miestnymi nazývaná rybníček) môže plniť aj priamu protipožiarnu funkciu.
Vertikálna zelená stena

Vertikálna zelená stenaPiešťany

1 st, 08.07. Pomocou projektu "Klíma nás spája" chceme vytvoriť súvislú vertikálnu zelenú plochu, ktorá bude slúžiť na predelenie priestoru pre veľkoobjemové kontajnerové nádoby na odpad od príjazdovej komunikácie a bylinkovej záhradky. V našom areáli využijeme naplno jej výhody - zelená stena prispeje k zlepšeniu mikroklimatických podmienok a tepelných pomerov. Rovnako bude slúžiť ako účinná protihluková bariéra, filter škodlivín zo vzduchu i lapač prachu a pozitívne vplývať na psychiku človeka.
Voda pre komunitnú záhradu vo Vinosadoch

Voda pre komunitnú záhradu vo Vinosadoch Vinosady

2 st, 01.07. V obci Vinosady sme na zanedbanej ploche za obecným úradom začali minulý rok budovať komunitnú záhradu pre obyvateľov. Odpratali sme rokmi nahromadený odpad, osadili sme pergolu, kúpili drevené sedenie pre návštevníkov. Tento rok plánujeme vysádzať bylinky, liečivky, okrasné rastliny a vinič, ktorý bude poskytovať príjemný tieň a aj osvieženie. Vodu na starostlivosť o zeleň v komunitnej záhrade chceme získavať zberaním dažďovej vody do podzemnej nádrže, ktorú v komunitnej záhrade osadíme. Používaním dažďovej vody na polievanie komunitnej záhrady chceme šetriť spotrebu pitnej vody, udržať vodu u nás, nenechať ju odtiecť do potoka a dažďovej kanalizácie a príkladom a osvetou viesť obyvateľov k šetreniu prírodných zdrojov. V novovybudovanej komunitnej záhrade pripravíme vzdelávaciu enviromentálnu aktivitu pre deti a mládež s názvom: Voda v krajine v spolupráci s odborníčkou na životné prostredie. pravidelne plánujeme v spolupráci s klubom žien organizovať Čaj o piatej, z dopestovaných byliniek a ochutnávku vín a medu od miestnych vinárov a včelárov.
Vodozádržnými systémami k zelenším plochám

Vodozádržnými systémami k zelenším plochámKošice

2 po, 09.11. Košice sú tento rok Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva čo prispelo k aktívnejšiemu zapájaniu sa do rôznych dobrovoľníckych akcií. Upratovaním verejných priestranstiev, maľovaním oplotení ihrísk, znižovaním environmentálnych záťaží budovaním jazierok v areáli školy a mnohými inými aktivitami, sa naša mestská časť stáva krajšou a zdravšou. Veľkým lákadlom pre všetky generácie je aj náš športovo - zábavný areál, v ktorom sa nachádzajú ihriská (dopravné, multifunkčné, golfové, detské), skate park, ľadová plocha a pod. V areáli sú tiež objekty ( WC, vstupná budova, požičovňa bicyklov, a pod.), ktoré majú odkvapové systémy vyvedené do kanála, čím vodu samovoľne odvádzame preč z areálu teda aj z mesta. Preto sme sa začali zaoberať myšlienkou vybudovania dažďovej záhrady, aby sme zabránili úniku vody do kanála a takýmito vodozádržnými krokmi prispeli k zelenším plochám a k uchovávaniu vody v našej mestskej časti. Radi by sme skombinovali zadržiavanie dažďovej vody (dažďová záhrada so zbernou nádobou na vodu). Tým, že areál navštevuje veľa detí, ukázali a naučili by sme ich zábavným spôsobom aké je dôležité zachytávať vodu a ochladzovať vzduch.
Vsakovací záhon

Vsakovací záhon Bratislava - Vajnory

1 ut, 07.07. Cieľom projektu je vybudovanie vodozádržného vsakovacieho záhonu v mieste, kde nie je vybudovaná dažďová kanalizácia. Kanály na odvod zrážkovej vody by mali odvádzať vodu do vsakovacích jám, no tie sú zanesené a ich oprava by bola veľmi nákladná. Zámerom je prebytočnú vodu nasmerovať do vodozádržného trvalkového záhonu, kde by sa voda pomaly vsakovala do okolitej pôdy. Keďže sa lokalita nachádza v samom centre obce, kvitnúce trvalky by skrášlili námestie a stali by sa „oázou“ pre opeľovače.
Výsadba biodiverzitnej lúky ´Bzučiaci potok´pri Dubnickom potoku

Výsadba biodiverzitnej lúky ´Bzučiaci potok´pri Dubnickom potoku Dubnica nad Váhom

2 po, 09.11. Prvý krok k ochrane biodiverzity, zavádzanie prírode blízkej údržby verejnej zelene na biodiverzitnej lúke pri Dubnickom potoku. Snahou tejto aktivity je aj návrat populácie včiel, motýľov ako aj drobného hmyzu, ktoré patria ku kľúčovým opeľovačom. Zároveň sú potravou pre vodné živočíchy žijúce V Dubnickom potoku.
Výstavba záhradky s liečivými rastlinami a úprava  altánku    v areáli Materskej školy v Podrečanoch

Výstavba záhradky s liečivými rastlinami a úprava altánku v areáli Materskej školy v PodrečanochPodrečany

1 ut, 05.05. Cieľom projektu je hravou formou zvyšovať záujem detí o životné prostredie a utvárať v nich ochranárske postoje k prírode a to aj prostredníctvom vhodne upraveného školského areálu. Výsadbou záhradky s liečivými a inými rastlinami do mierne vyvýšených záhonov, úpravou okolia altánku nainštalovaním odkvapu za účelom zhromažďovania dažďovej vody do zbernej nádoby, z ktorej si budú môcť deti bezpečne napustiť vodu do krhličiek. Záhradku a altánok budú využívať a prispievať k ich zveľaďovaniu tiež dôchodcovia, ktorí majú vytvorený priestor v budove materskej školy. V podvečerných hodinách sa členovia klubu Jednoty dôchodcov Slovenska v Podrečanoch stretávajú za účelom organizovania svojich aktivít, smerujúcich k zachovaniu telesnej a duševnej kondície.
Využitie dažďovej vody v prírode

Využitie dažďovej vody v prírodeŠamorín

0 Cieľom projektu je eliminácia klimatických zmien pomocou vybudovania zelenej infraštruktúry a zberu dažďovej vody. Pomocou aktivít projektu chceme dostať do povedomia najmenších obyvateľov danú problematiku zmeny klímy a ochrany životného prostredia. V rámci MŠ na Dunajskej ulici v Šamoríne chceme uskutočniť výsadbu zelenej infraštruktúry, vertikálnej zelene a vybudovať systém zberu dažďovej vody tak, aby sme deťom ukázali dôležitosť zelene a cennosť vody v našom prostredí.
Záhradný dvor

Záhradný dvorBratislava - Nové Mesto

1 pi, 26.06. Cieľom projektu je revitalizovať územie otvoreného vnútrobloku a skvalitniť služby pre viaceré vekové kategórie a vytvoriť tak bezpečný a pohodlný priestor pre deti, mladých ale aj staršiu generáciu. Zároveň tento priestor prispeje k opatreniam zameraných na znižovanie negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny. Okrem fyzických zásahov do priestoru by sme sa radi podieľali aj na spoločných aktivitách pre miestnych obyvateľov, aby sa na dvore rozvinuli aj aktivity a funkcie, ktoré neboli doteraz bežné alebo možné. V rámci projektu vznikne dažďová záhrada, vysadia sa jedlé stromy a kríky a vyseje kvetná lúka. K zatraktívneniu územia prispeje aj výroba a umiestnenie hmyzieho hotela, búdok pre netopiere, a vtáky, ale aj tzv „jedlých lavičiek". Pre deti a dospelých vznikne pozdĺž existujúceho ihriska senzorický chodník. K už funkčnej časti ihriska pridáme niekoľko vonkajších fitness zariadení určených primárne pre seniorov a dospievajúcu mládež. Plynulý priechod cez dvor zabezpečí vybudovanie kamenného chodníka.
Zatrávňovací pás a výsadba zelene v oddychovej zóne.

Zatrávňovací pás a výsadba zelene v oddychovej zóne. Slovenské Pravno

0 Vybudovanie zatrávňovacieho pásu a výsadba zelene v oddychovej zóne v obci Slovenské Pravno. Predcházať nepriaznivým vplyvom počasia pri prívalových dažďoch by sme cheli prostredníctvom klimatických prvkov. V miernom svahu vybudujeme zatrávňovací pás z betónových zatrávňovacích dlažieb spojených s výsadbou rastlín a malých kríčkov, ktoré by slúžili na zadržiavanie vody.
Zelená oáza

Zelená oázaĎurčiná

1 pi, 27.11. Cieľom projektu je vybudovanie vertikálnej zelene na stene obecného úradu. Vertikálna stena bude rozdelená na tri časti. Prvá časť bude určená pre naše deti, vďaka čomu sa budú môcť učiť pestovateľskej činnosti, druhá bude okrasná a posledná časť bude určená na zachytávanie prebytočnej a dažďovej vody, ktorá bude následne použitá na ďalšie zavlažovanie.
Zelená terasa

Zelená terasaKošice

1 st, 08.07. Naša sídlisková škola disponuje rozľahlou školskou terasou, ktorá sa nachádza pred triedami 1. stupňa. Jej využívanie je výrazne obmedzené počas horúčav. Našim zámerom je betónovú plochu terasy zazeleniť a vniesť do nej život aj pomocou zachytenej dažďovej vody. Chceme na nej postaviť 3 pergoly každú s rozmermi 5 x 6 metrov, okolo ktorých vysadíme popínavé rastliny tak, aby vytvorili zelené steny. Tie celý priestor terasy príjemne zatienia a schladia. Takto vytvorené prírodné učebne umožnia využívanie terasy aj počas horúčav a to jednak na vyučovanie, trávenie prestávok a popoludní na oddychovú činnosť pre školský klub. Na pergoly umiestnime vtáčie búdky a napájadlá, aby sme poskytli životný priestor vtáčikom a terasa ožila ich spevom. Zachytená dažďová bude slúžiť nielen na zavlažovanie, ale zníži aj teplotu prostredia a zvýši vlhkosť.
Zelené opatrenia aj pre seniorov

Zelené opatrenia aj pre seniorovHlohovec

1 st, 08.07. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť významnú úsporu spotreby pitnej vody, zmysluplným zberom dažďovej vody, ako aj prispieť k estetizácii vonkajšieho prostredia Zariadenia pre seniorov Harmonia doplnením vertikálnej zelene, ktorá napomôže k lepšej klimatickej pohode.
Žijeme tu spolu – pomáhajme si!

Žijeme tu spolu – pomáhajme si! Komoča

1 ut, 09.06. V dnešnej dobe čoraz viac počuť o tom, že sa nestaráme o životné prostredie, že sa svet rúti do záhuby a že treba to zastaviť. Zriedkaktorý smrteľník sa odváži riešiť globálne problémy. Len tí, ktorí si uvedomia význam výroku „mysli globálne, jednaj lokálne“. My veríme, že ak zaktivizujeme 15-20 dobrovoľníkov za dobrú vec, involvujeme deti, dospelých aj seniorov, domácich aj prisťahovalcov a na ploche 80-100 m2 urobíme raj na zemi pre vtáky, včely, ježkov a hmyz, v rámci našich možností prispejeme k zlepšeniu sveta. Na jednej strane toho nášho, „malého“, ale na druhej strane aj toho „veľkého“.
Živá záhrada – rozmanitosť na malom priestore - Ochrana biodiverzity v areáli školy

Živá záhrada – rozmanitosť na malom priestore - Ochrana biodiverzity v areáli školyTrenčín

1 po, 09.11. Hlavným dôvodom pre realizáciu projektu je rozšírenie využitia areálu ku skvalitneniu interaktívneho vyučovacieho procesu, k relaxácii, oddychu a v neposlednom rade prezentácia širšej verejnosti, vyplývajúca z podmienok udržania si certifikátu Zelenej školy a Ukážkovej Prírodnej záhrady. Chceme nadviazať na aktivity spojené s realizáciou tohto projektu a vytvoriť ďalší priestor, ktorý by slúžil okrem relaxu aj na zážitkové učenie a organizované besedy v prírodnom prostredí nielen pre deti z nášho zariadenia, ale aj návštevníkov iných základných, materských škôl a verejnosti, ktorým je sprístupnená naša záhrada ako ukážka certifikovanej Prírodnej záhrady. Projekt je určený hlavne pre zdravotne znevýhodnené a imobilné deti špeciálnych materských, základných a praktických škôl a deti materských a základných škôl z blízkeho okolia a trenčianskeho regiónu, ako aj širokú verejnosť, ktorá navštevuje našu školu počas rôznych akcií, poriadaných našou Zelenou školou a počas Víkendu otvorených parkov a záhrad, do ktorého je naša Prírodná záhrada každoročne zapojená.
Top