Kritériá prihlasovaných projektov

Je potrebné, aby prihlasované projekty alebo aktivity spĺňali nasledovné kritériá:

 

  • Ide o projekt alebo aktivitu na regionálnej alebo lokálnej úrovni.
  • Projekt alebo aktivita je zo sociálnej, zdravotnej, kultúrno-športovej alebo ekologickej oblasti.
  • Projekt alebo aktivita požaduje podporu pre realizáciu v období máj-december 2019.
  • Projekty alebo aktivity sa prihlasujú online cez www.dm-spolocne.sk. Prihlasovací formulár musí byť vyplnený úplne.
  • Organizácie oprávnené pre prihlasovanie projektov a aktivít sú z 3. sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) alebo ide orgány verejnej správy (obce, VÚC, nimi zriadené organizácie).
  • Prihlásenie viacerých projektov či aktivít jednej organizácie je možné, projekty a aktivity však musia byť odlišné. Pre každý projekt či aktivitu je potrebné podať samostatnú žiadosť.
  • Navrhovateľ projektu alebo aktivity súhlasí s podmienkami účasti.
  • Podmienky účasti sa vzťahujú na projekty a aktivity na celom Slovensku.
  • Predložené projekty a aktivity budú po ich internom schválení komisiou zverejnené na www.dm-spolocne.sk.
Top