Kritériá prihlasovaných projektov

Je potrebné, aby prihlasované projekty alebo aktivity spĺňali nasledovné kritériá:

 

 • Ide o projekt alebo aktivitu na regionálnej alebo lokálnej úrovni.
 • Projekt alebo aktivita bude podporená finančným príspevkom v maximálnej hodnote 1000 €, ktorého položky musia súvisieť s danou dobrovoľníckou činnosťou.
 • Projekt alebo aktivita je zo sociálnej, zdravotnej, kultúrno-športovej alebo ekologickej oblasti.
 • Projekt alebo aktivita požaduje podporu pre realizáciu v období máj-december 2019.
 • Projekty alebo aktivity sa prihlasujú online cez www.dm-spolocne.sk. Prihlasovací formulár musí byť vyplnený úplne.
 • Organizácie oprávnené pre prihlasovanie projektov a aktivít sú z 3. sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) alebo ide orgány verejnej správy (obce, VÚC, nimi zriadené organizácie).
 • Prihlásenie viacerých projektov či aktivít jednej organizácie je možné, projekty a aktivity však musia byť odlišné. Pre každý projekt či aktivitu je potrebné podať samostatnú žiadosť.
 • Navrhovateľ projektu alebo aktivity súhlasí so Štatútom.
 • Podmienkou pre zapojenie projektu/aktivity do iniciatívy dm {spoločne} je aj účasť dobrovoľníkov z radov spolupracovníkov dm a zákazníkov na projekte.
 • Podmienky účasti sa vzťahujú na projekty a aktivity na celom Slovensku.
 • Predložené projekty a aktivity budú po ich internom schválení komisiou zverejnené na www.dm-spolocne.sk.
Top