Kritériá prihlasovaných projektov

Je potrebné, aby prihlasované projekty alebo aktivity spĺňali nasledovné kritériá:

 

 • Ide o projekt alebo aktivitu na regionálnej alebo lokálnej úrovni.
 • Projekt alebo aktivita bude podporená finančným príspevkom v maximálnej hodnote 1600 €, ktorého položky musia súvisieť s danou dobrovoľníckou činnosťou.
 • Projekt alebo aktivita sa týka opatrení adaptácie na klimatickú zmenu v meste alebo obci.
 • Projekt alebo aktivita požaduje podporu pre realizáciu v období apríl-október 2020.
 • Projekty alebo aktivity sa prihlasujú online cez www.dm-spolocne.sk. Prihlasovací formulár musí byť vyplnený úplne.
 • Organizácie oprávnené pre prihlasovanie projektov a aktivít sú z 3. sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) alebo ide orgány verejnej správy (obce, VÚC, nimi zriadené organizácie).
 • Prihlásenie viacerých projektov či aktivít jednej organizácie je možné, projekty a aktivity však musia byť odlišné. Pre každý projekt či aktivitu je potrebné podať samostatnú žiadosť.
 • Navrhovateľ projektu alebo aktivity súhlasí so Štatútom.
 • Podmienkou pre zapojenie projektu/aktivity do iniciatívy dm {spoločne} je aj účasť dobrovoľníkov z radov spolupracovníkov dm a zákazníkov na projekte.
 • Podmienkou pre účasť na projekte zo strany miest, mestských častí a obcí je poskytnutie miestnych dobrovoľníkov, ako aj lokálna mediálna komunikácia projektu.
  Povinnosťou realizátorov vybraného projektu bude počas realizácie minimálne dvakrát v určenom časovom období poslať stručnú správu (stačí vo forme e-mailu) s priloženými fotografiami o svojom postupe. Týmto opatrením sa môžeme vyhnúť nesprávne zrealizovaným alebo oneskorene zrealizovaným opatreniam. Povinnosťou je aj zaslanie podrobnej záverečnej správy do 30 dní od ukončenia realizácie projektu.
 • Podmienky účasti sa vzťahujú na projekty a aktivity na celom Slovensku.
 • Predložené projekty a aktivity budú po ich internom schválení komisiou zverejnené na www.dm-spolocne.sk.
Top