Štatút iniciatívy dm {spoločne}

I. Všeobecné ustanovenia

 1. 1. Spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., so sídlom: Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 31 393 781, IČ DPH: SK 2020354534, DIČ: 2020354534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:_8828/B (ďalej len „dm“) je prevádzkovateľom internetovej stránky www.dm-spolocne.sk a vydáva tento štatút iniciatívy dm {spoločne} (ďalej len „Štatút“).
  2. Súhlas s týmto Štatútom je podmienkou a predpokladom odporučenia a prihlásenia projektu/aktivity do iniciatívy dm {spoločne} (ďalej len „Iniciatíva dm {spoločne}“). Spoločnosť dm si v prípade porušenia ustanovení tohto Štatútu vyhradzuje právo vylúčiť prihlásený projekt/aktivitu z Iniciatívy dm {spoločne}.
  3. Súhlasom s týmto Štatútom potvrdzujete, že ste si ho riadne prečítali, rozumiete jeho ustanoveniam, budete ich dodržiavať a súhlasíte so všetkými platnými zákonmi a inými právnymi predpismi na nich sa vzťahujúcimi.

II. Podmienky odporučenia a prihlásenia projektu/aktivity do Iniciatívy dm {spoločne}

1. Oprávnenými subjektmi na odporučenie projektu/aktivity do Iniciatívy dm {spoločne} je každý návštevník webovej stránky www.dm-spolocne.sk, ktorý vyplní formulár na odporúčanie projektu/aktivity.
2. Oprávnenými subjektmi na prihlásenie projektu/aktivity do Iniciatívy dm {spoločne} sú výlučne neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie a orgány verejnej správy a nimi zriadené organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „Oprávnený subjekt“). Účasť v Iniciatíve dm {spoločne} je možná len v prípade, ak sú súčasne splnené nasledujúce kritériá: (i) projekt/aktivita sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky; (ii) projekt/aktivita je zo sociálnej, zdravotnej, kultúrno-športovej alebo ekologickej oblasti; (iii) projekt/aktivita požaduje podporu dm pre realizáciu v období máj 2019 až december 2019; (iv) projekt/aktivita bol riadne a v súlade so Štatútom prihlásený do Iniciatívy dm {spoločne} cez internetovú stránku www.dm-spolocne.sk. Prihlasovací formulár projektu/aktivity musí byť vyplnený úplne, v slovenskom jazyku a v časovom období od 2.1.2019 do 17.2.2019. Pri vypĺňaní je potrebné uviesť presné a pravdivé informácie, a v prípade, že neskôr dôjde k zmene týchto informácií, aktualizovať ich (v maximálnej možnej miere) bez zbytočného odkladu. Oprávnený subjekt zabezpečí, aby kontaktná osoba, ktorá projekt/aktivitu Oprávneného subjektu prihlasuje, mala telefónne číslo a e-mailovú adresu aktuálnu a funkčnú počas celého trvania Iniciatívy dm {spoločne} alebo spoločnosti dm poskytne náhradné kontaktné údaje, na ktorých možno Oprávnený subjekt kontaktovať.
Oprávnený subjekt ako aj osoba, ktorá odporúča projekt/aktivitu do Iniciatívy dm {spoločne} podľa čl. II bod 1. Štatútu, zodpovedá za akýkoľvek obsah (napr. fotografia, video, popis projektu/aktivity, a pod.) (ďalej len „Poskytnutý obsah“), ktorý poskytla prostredníctvom stránky www.dm-spolocne.sk spoločnosti dm. Poskytnutý obsah nemôže ohrozovať alebo poškodzovať práva tretích osôb a musí byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, nemôže najmä zasahovať do osobných alebo osobnostných práv tretích strán, porušovať práva duševného vlastníctva tretích strán, porušovať zákaz nekalej súťaže podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, mať difamačný, erotický alebo pornografický charakter, alebo byť v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi. Za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť Poskytnutého obsahu zodpovedá v plnom rozsahu osoba, ktorá projekt/aktivitu prihlásila do Iniciatívy dm {spoločne}.
Prihlásenie viacerých projektov/aktivít jednej organizácie je možné, projekty/aktivity však musia byť rôzne. Pre každý projekt je potrebné podať samostatnú prihlášku na stránke www.dm-spolocne.sk.
3. Prihlásenie projektu/aktivity do Iniciatívy dm {spoločne} je bezodplatné.
4. Oprávnený subjekt môže kedykoľvek požiadať dm o zrušenie prihlásenia zaslaním e-mailovej správy obsahujúcej žiadosť o zrušenie prihlásenia na spolocne@mojadm.sk. V tomto prípade dm odstráni všetky údaje o prihlásenom Oprávnenom subjekte, ako aj iné uložené osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti o zrušenie prihlásenia.
5. Prihlásené projekty/aktivity budú po ich internom schválení zo strany dm zverejnené na webovej stránke www.dm-spolocne.sk.
6. Spoločnosť dm si vyhradzuje právo formálne upraviť popis prihláseného projektu/aktivity a ďalšie časti vyplneného prihlasovacieho formulára tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi dm pre vyplnenie formulárov na webovej stránke www.dm-spolocne.sk.
7. Spoločnosť dm si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia nesprístupňovať alebo vymazať také prihlásené projekty/aktivity, ktoré obsahujú nedostatočné informácie pre vyhľadávanie alebo ktoré obsahujú nedostatočné, nepresné alebo inak nesprávne vyplnené informácie v prihlasovacom formulári alebo obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s prihlásením projektu/aktivity (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.) alebo informácie uvedené v prihlasovacom formulári nespĺňajú podmienky uvedené v tomto Štatúte, najmä podmienky uvedené v čl. 2 bod II. Štatútu. O tomto rozhodnutí dm informuje Oprávnený subjekt, ktorého sa predmetný projekt/aktivita týka.
8. Spoločnosť dm si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnený projekt/aktivitu: (i) ktorý/ktorá je v rozpore s týmto Štatútom, právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými etickými normami slušného spávania alebo dobrými mravmi, (ii) v ktorom/ktorej Oprávnený subjekt podmieňuje účasť platbou manipulačného alebo iného poplatku, (iii) prezentujúci/prezentujúcu viaceré projekty/aktivity v rámci jedného prihlasovacieho formulára (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu opakujúceho sa toho istého projektu/aktivity), (iv) ktorý/ktorá je neúplná alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo službách Oprávneného subjektu alebo tretej osoby, (v) ktorý/ktorá môže ohroziť alebo poškodiť dobré meno alebo iné zákonom chránené práva dm alebo tretej osoby, (vi) duplicitne prihlásený ten istý projekt/aktivita, (vii) ktorý/ktorá obsahuje alebo prebieha formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.

III. Priebeh Iniciatívy dm {spoločne}

 1. 1. Na základe hlasovania zamestnancov dm a odbornej poroty, zostavenej spoločnosťou dm, a v súlade s kritériami hodnotenia projektov dostupnými na webovej stránke www.dm-spolocne.sk, bude najneskôr do konca marca 2019 na webovej stránke www.dm-spolocne.sk zverejnený zoznam víťazných projektov/aktivít, ktoré dm podporí finančným príspevkom, lokálnou medializáciou projektu/aktivity ako aj zabezpečením možnosti, aby sa jej zamestnanci, ako aj zákazníci dm alebo užívatelia internetovej stránky www.dm-spolocne.sk, dobrovoľne zapojili do realizácie prihláseného projektu/aktivity formou dobrovoľníctva. Oprávnený subjekt si je vedomý, že zverejnenie každého projektu/aktivity na webovej stránke www.dm-spolocne.sk, ako aj podpora realizácie projektu/aktivity je výhradným právom dm; dm nie je povinná takéto zverejnenie a/alebo podporu realizácie zabezpečiť a rovnako Oprávnený subjekt, resp. osoba, ktorá projekt/aktivitu prihlásila, nemá na takéto zverejnenie a podporu realizácie zákonný alebo zmluvný nárok. Spoločnosť dm je oprávnená odmietnuť víťazný projekt/aktivitu podľa tohto bodu Štatútu, ak dôjde k obsahovej zmene projektu/aktivity, oproti popisu uvedeného v prihlasovacom formulári projektu/aktivity.
  2. Oprávnený subjekt, ktorého projekt/aktivita bude zrealizovaná a podporená zo strany dm sa zaväzuje: (i) predložiť časový harmonogram realizácie projektu/aktivity dm, (ii) predložiť plán využitia finančného príspevku, (iii) aktívne spolupracovať s dm pri plánovaní realizácie projektu/aktivity, (iv) do realizácie projektu/aktivity aktívne zapojiť zamestnancov dm, zákazníkov dm a užívateľov internetovej stránky www.dm-spolocne.sk (v) zrealizovať projekt/aktivitu v čase od mája 2019 do decembra 2019, (vi) vypracovať záverečnú správu vrátane vyúčtovania nákladov najneskôr do 30 dní od uskutočnenia aktivity a doručiť dm podrobné využitie finančného príspevku, (vii) po realizácii projektu/aktivity poskytnúť dm článok s popisom priebehu projektu/aktivity a umožniť dm tento článok upraviť a použiť podľa uváženia dm a fotografie z realizácie projektu/aktivity, pričom Oprávnený subjekt je povinný zabezpečiť, že spoločnosti dm bude na jej požiadanie bezodkladne udelená licencia na použitie uvedeného článku a fotografií, ako aj súhlasy osôb vyobrazených na fotografiách so zverejnením a použitím takýchto fotografií. Každá fotografia, ako aj článok, musí byť pôvodnou fotografiou a článkom Oprávneného subjektu, v súlade s pravidlami slušnosti a dobrými mravmi a nesmie porušovať alebo ohrozovať práva tretích strán. V prípade, ak by si v súvislosti s použitím článku a/alebo fotografií uplatnili voči spoločnosti dm právne nároky akékoľvek tretie osoby, Oprávnený subjekt sa zaväzuje bezodkladne nahradiť spoločnosti dm všetky oprávnené náklady a škody, ktoré by spoločnosti dm z dôvodu uplatnenia takýchto nárokov vznikli.
  3. Spoločnosť dm má právo podľa svojho uváženia využiť rôzne komunikačné kanály na informovanie verejnosti o projekte/aktivite a na zverejnenie súvisiacich fotografií, v čom ho oprávnený subjekt podporuje.

IV. Spôsob financovania projektov/aktivít

 1. 1. Víťazné projekty/aktivity budú podporené finančným príspevkom v hodnote 1000 eur za jeden projekt.
  2. Finančný príspevok bude realizovaný formou darovacej zmluvy.
  3. Finančné prostriedky môžu byť použité výlučne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným projektom/aktivitám, a to na (i) nákup materiálu, pomôcok potrebných na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu, (ii) cestovné náklady na prepravu materiálu, (iii) organizačné výdavky ako tlač (plagátov, podkladov, pomôcok), prenájom priestorov pre účely realizácie projektu, kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, (iii) odmeny výlučne v zmysle preplatenia odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori)
  4. Za neoprávnené náklady sú považované (i) nákup materiálu, zariadení, pomôcok, ktoré vyslovene nesúvisia s aktivitami víťazného projektu/aktivity, (ii) prevádzkové náklady, ako sú náklady na energie – elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy (prenájmy vlastných priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpis auta a pod., (iii) náklady vzniknuté pred poskytnutím príspevku (t.j. pred podpisom darovacej zmluvy), (iv) alkohol, tabakové výrobky, občerstvenie, (v) iné, ktoré nie sú účelne a primerané vynaložené.

V. Zodpovednosť za realizáciu projektu/aktivity

1. Oprávnený subjekt, ktorého projekt/aktivita bude zrealizovaná v rámci Iniciatívy dm {spoločne} sa zaväzuje dodržiavať všetky právne predpisy platné v Slovenskej republike. Oprávnený subjekt nesie samostatnú a výlučnú zodpovednosť za priebeh a realizáciu svojho projektu/aktivity. Spoločnosť dm nepreberá žiadnu zodpovednosť za priebeh realizácie projektov/aktivít, zodpovednosť za škodu alebo akúkoľvek inú ujmu spôsobenú tretím osobám pri prihlasovaní alebo realizácií projektu/aktivity, a ani žiadnu zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť, správnosť, kvalitu alebo úplnosť informácií zverejnených na webovej stránke www.dm-spolocne.sk, ako aj za bezproblémový a nerušený prístup na ňu.
2. Oprávnený subjekt je pri realizácii svojho projektu/aktivity povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdraví a pri práci v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti na svojom projekte/aktivite tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, Oprávnený subjekt je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím realizácie projektu/aktivity zo strany dobrovoľníka. Spoločnosť dm nie je zodpovedná za škodu spôsobenú dobrovoľníkom pri výkone ich činnosti, ako ani za prípadný úraz dobrovoľníka pri výkone jeho činnosti.
3. Oprávnený subjekt je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov aj jeho zákonného zástupcu, o všetkých rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti na projekte/aktivite Oprávneného subjektu, ktorá by mohla ohroziť jeho zdravie alebo život.
4. Spoločnosť dm nezodpovedá za škodu, ktorá môže vzniknúť používaním tejto stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
5. Webová stránka www.dm-spolocne.sk môže obsahovať priame alebo nepriame odkazy na iné webové stránky a zdroje informácií tretích strán. Spoločnosť dm neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa obsahu iných webových stránok alebo informačných zdrojov poskytovaných tretími stranami, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom webovej stránky www.dm-spolocne.sk. Použitie odkazov na webové stránky tretích strán nie je považované za súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo využívaním služieb ich poskytovateľa. Pre vylúčenie pochybností dm vyhlasuje, že sa nepodieľa a ani nie je zodpovedná za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré vám, ako užívateľovi stránky, vzniknú s tretími osobami ani v prípade, že sa o týchto subjektoch dozviete na stránke www.dm-spolocne.sk . Na základe týchto skutočností používaním stránky www.dm-spolocne.sk potvrdzujete, že dm nie je zodpovedná za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nezodpovedá za ich obsah, služby alebo iné materiály, ktoré sú dostupné z týchto stránok alebo zdrojov.
6. Spoločnosť dm nie je zodpovedná za obsahovú stránku zverejneného projektu/aktivity, najmä za grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti), popis a za gramatickú správnosť textov. Oprávnený subjekt súhlasom s týmto Štatútom zároveň výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má jeho fotografia/logo/text charakter prejavu chráneného podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov alebo v zmysle iného právneho predpisu, Oprávnený subjekt je oprávneným nositeľom práv k všetkým chráneným prvkom, a to najmenej v rozsahu potrebnom na použitie všetkých chránených prvkov v zmysle tohto Štatútu. Oprávnený subjekt súhlasom s týmto Štatútom potvrdzuje, že použitím fotografie/loga/textu nebudú ohrozené alebo porušené žiadne práva tretích osôb, t. j. napr. práva autorské, osobnostné, práva majiteľov chránených prvkov či ochranných známok atď. V prípade, ak vyjde najavo, že Oprávnený subjekt svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci Iniciatívy dm {spoločne} ohrozil alebo porušil akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb zodpovedá výlučne Oprávnený subjekt. Dm si vyhradzuje právo, Oprávnený subjekt, ktorý preukázateľne ohrozil alebo porušil práva tretej osoby, vylúčiť z Iniciatívy dm {spoločne}.

VI. Ochrana informácií a súhlas s použitím poskytnutých informácií

 1. 1. Spoločnosť dm prostredníctvom webovej stránky www.dm-spolocne.sk nepožaduje predkladanie žiadnych informácií, ktoré majú dôverný charakter alebo sú ako dôverné chránené zákonom. Pred odoslaním prihlasovacieho formulára je Oprávnený subjekt povinný skontrolovať, že informácie alebo materiály zasielané prostredníctvom stránky dm nie sú dôverné a nie sú chránené zákonom (napríklad ako obchodné tajomstvo). Oprávnený subjekt si je vedomý, že všetky informácie a materiály, ktoré dm poskytne, je spoločnosť dm oprávnená zverejniť v akejkoľvek forme. V prípade, ak by si v súvislosti s použitím informácií a materiálov poskytnutých zo strany Oprávneného subjektu uplatnili voči spoločnosti dm právne nároky akékoľvek tretie osoby, Oprávnený subjekt sa zaväzuje bezodkladne nahradiť spoločnosti dm všetky oprávnené náklady a škody, ktoré by spoločnosti dm z dôvodu uplatnenia takýchto nárokov vznikli.
  2. Zaslaním akýchkoľvek informácií alebo materiálov prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.dm-spolocne.sk, Oprávnený subjekt poskytuje súhlas na používanie poskytnutých informácií a akéhokoľvek poskytnutého materiálu všetkými známymi spôsobmi použitia, najmä spôsobmi použitia uvedenými v ustanovení § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (napríklad vyhotovovanie rozmnoženín, verejný prenos, verejné rozširovanie, spracovanie, a pod.). Tento súhlas sa udeľuje bez nároku na odmenu, v neobmedzenom celosvetovom rozsahu, na celú dobu trvania autorskoprávnej ochrany, bez možnosti jeho odvolania.


VII. Vzťah medzi dm a dobrovoľníkom v rámci Iniciatívy dm {spoločne}

1. Osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa projektu/aktivity Oprávneného subjektu, ktorému dm poskytne podporu v rámci Iniciatívy dm {spoločne}, ako dobrovoľník, môže vyplniť prihlasovací formulár pre dobrovoľníka na internetovej stránke, ktorý bude zverejnený najneskôr do konca apríla 2019 na stránke www.dm-spolocne.sk Odoslaním prihlasovacieho formulára a vyjadrením súhlasu s týmto Štatútom sa dobrovoľník zaväzuje zúčastniť sa projektu/aktivity Oprávneného subjektu, ktorý/ú si samostatne zvolil v prihlasovacom formulári, a to na dobrovoľnej báze a bez nároku na odmenu. Dobrovoľník sa súčasne zaväzuje rešpektovať pokyny a usmernenia koordinátora projektu/aktivity pri jeho realizácii a zodpovedne vykonávať svoju dobrovoľnícku činnosť pre Oprávnený subjekt. Na účely vedenia evidencie dobrovoľník potvrdí svoju účasť na zvolenom projekte/aktivite podpisom prezenčnej listiny na mieste realizácie projektu/aktivity.
3. Na základe dohody s Oprávneným subjektom spoločnosť dm znáša výhradne náklady, ktoré sú spojené so zabezpečením pomôcok a materiálu pre dobrovoľníka na účely poskytovania činnosti pre zvolený projekt/aktivitu (napr. osobné ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky). Spoločnosť dm neposkytuje dobrovoľníkom cestovné náhrady, náklady na stravu a ubytovanie, ako ani inú formu odplaty za výkon dobrovoľníckej aktivity.
4. Po odoslaní prihlasovacieho formulára spoločnosť dm informuje dobrovoľníka o presnom čase, mieste, prípadne o ďalších potrebných informáciách, týkajúcich sa realizácie zvolenej aktivity/projektu.
5. Spoločnosť dm nepreberá žiadnu zodpovednosť za činnosť dobrovoľníka voči Oprávnenému subjektu a ani voči tretím osobám, ako ani zodpovednosť za prípadný úraz dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti. Za výkon dobrovoľníckej činnosti pre Oprávnený subjekt je zodpovedný v celom rozsahu dobrovoľník.
6. Spoločnosť dm si vyhradzuje právo obmedziť počet dobrovoľníkov potrebných pre jednotlivé projekty/aktivity, ktorým poskytuje podporu pri realizácii a z tohto dôvodu odmietnuť účasť dobrovoľníka na realizácii projektu/aktivity.
7. Ďalšie podmienky poskytovania dobrovoľníckej činnosti v rámci Iniciatívy dm {spoločne} zamestnancami dm môžu byť upravené interným predpisom spoločnosti dm.


VIII. Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť dm ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vyplnené vo formulári na odporučenie projektu/aktivity a v prihlasovacom formulári projektu/aktivity, ako aj v prihlasovacom formulári pre dobrovoľníka (ďalej len „Formuláre“). Tieto Formuláre obsahujú údaje, ktoré sú podľa čl. 4 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”), resp. podľa § 2 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon”) považované za osobné údaje.
2. Osobné údaje, ktoré boli vyplnené vo Formulároch webovej stránky www.dm-spolocne.sk spoločnosť dm spracúva v súlade s Nariadením, Zákonom a inými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
3. Osoba, ktorá vypĺňa formuláre vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je osoba, ktorá údaje poskytla, povinná ich zmenu bezodkladne oznámiť spoločnosti dm. Oprávnený subjekt ako aj osoba, ktorá na účely účasti v Iniciatíve dm {spoločne} poskytne spoločnosti dm osobné údaje fyzickej osoby, zodpovedá, že je na takéto poskytnutie osobných údajov oprávnená, v prípade, ak je to nevyhnutné, má písomný súhlas dotknutej osoby a zodpovedá aj za riadne plnenie ostatných povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
4. Prihlasovací formulár pre prihlásenie projektu/aktivity zahŕňa: názov alebo obchodné meno Oprávneného subjektu, adresu sídla, meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktný e-mail, kontaktný telefón, informácie o projekte/aktivite, popis projektu/aktivity, fotografiu/logo projektu/aktivity.
5. Odporúčací formulár pre prihlásenie projektu/aktivity zahŕňa: meno a priezvisko, prípadne obchodné meno osoby, ktorej iniciatívu odporúčate, e-mail osoby, ktorej iniciatívu odporúčate, Vaše meno a priezvisko, kontaktný e-mail, kontaktný telefón, dôvod, prečo sa organizácia odporúča.
6. Prihlasovací formulár pre dobrovoľníkov zahŕňa: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a dobrovoľnícku aktivitu, ktorej sa dobrovoľník zúčastní.
7. Spoločnosť dm v žiadnom prípade nepožaduje uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov podľa čl. 9 Nariadenia, pričom takéto údaje dm nespracúva.
8. Spoločnosť dm spracúva údaje uvedené vo formulári na odporučenie projektu/iniciatívy výlučne za účelom predstavenia Iniciatívy dm {spoločne} a oslovenia Oprávneného subjektu zo strany dm s možnosťou prihlásiť projekt/aktivitu do Iniciatívy dm {spoločne}. Právnym základom spracúvania osobných údajov fyzických osôb, ktoré odporúčajú prihlásenie projektu do Iniciatívy dm {spoločne} podľa čl. II bod 1. Štatútu a údajov uvedených vo formulári na odporučenie projektu/iniciatívy a v rozsahu uvedenom v bode 5 je oprávnený záujem dm v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
9. Spoločnosť dm spracúva údaje uvedené v prihlasovacom formulári projektu/aktivity výlučne za účelom hodnotenia projektu/aktivity, zverejnenia projektu/aktivity na webovej stránke www.dm-spolocne.sk a podpory realizácie projektu/aktivity. Právnym základom spracúvania osobných údajov fyzických osôb pre vyššie uvedený účel a v rozsahu uvedenom v bode 4 je oprávnený záujem spoločnosti dm v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
10. Spoločnosť dm spracúva údaje uvedené v prihlasovacom formulári pre dobrovoľníka výlučne za účelom zabezpečenia účasti dobrovoľníka pri realizácii zvoleného dobrovoľníckeho projektu/aktivity, a v prípade udelenia súhlasu dobrovoľníka aj na účely oslovenia dobrovoľníka s participáciou v Iniciatíve dm {spoločne} aj v budúcnosti. Bez poskytnutia osobných údajov dobrovoľníka v prihlasovacom formulári nie je možné zabezpečiť účasť dobrovoľníka na dobrovoľníckej aktivite. Právnym základom spracúvania osobných údajov dobrovoľníka na účely zabezpečenia jeho účasti pri realizácií účasti na zvolenom projekte/aktivite v rámci Iniciatívy dm {spoločne} a v rozsahu uvedenom v bode 6 je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, vrátane komunikácie s dotknutou osobou v rámci predzmluvných vzťahov.
11. Osobné údaje dobrovoľníka môžu byť poskytnuté a spracúvané Oprávneným subjektom, ktorý zabezpečuje realizáciu projektu/aktivity, do ktorého/ej bude dobrovoľník zapojený.
12. Pred odoslaním prihlasovacieho formulára pre dobrovoľníka môže dobrovoľník udeliť dm súhlas na spracúvanie jeho údajov na účely budúceho oslovenia dobrovoľníka s ďalšou účasťou v Iniciatíve dm {spoločne}; v takom prípade môže dm tieto údaje spracúvať v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby) a uchovávať počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie stanoveného účelu, najviac počas obdobia troch rokov od udelenia súhlasu. Dobrovoľník je oprávnený svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na spolocne@mojadm.sk. Spoločnosť dm vymaže údaje o dobrovoľníkovi bezodkladne po odvolaní súhlasu podľa tohto bodu Štatútu. Údaje dobrovoľníka, ktorý dm neudelil súhlas na spracúvanie jeho údajov podľa tohto bodu Štatútu, spoločnosť dm odstráni po úplnom skončení projektu/aktivity, do ktorej bol dobrovoľník dobrovoľne zapojený.
13. Všetci účastníci zapojený do dobrovoľníckeho projektu/aktivity Oprávneného subjektu môžu vyjadriť svoj súhlas so zhotovovaním a používaním ich fotografií a/alebo audiovizuálneho záznamu, zhotovených počas realizácie projektu/aktivity, na účely propagácie Iniciatívy dm {spoločne}, a to počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie stanoveného účelu, najviac na obdobie piatich rokov od udelenia súhlasu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to zaslaním e-mailovej správy na ochranaudajov@mojadm.sk.
14. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
15. Spoločnosť dm sa zaväzuje, že ona a ňou poverené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi z Formulárov, budú zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch podľa Nariadenia a Zákona, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.
16. Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre spoločnosť dm (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má spoločnosť dm uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jej pokynov.
17. Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti dm prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, a to v súlade s podmienkami uvedeným v kapitole III Nariadenia.
18. V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov dm a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej osoby, vrátane práva na odvolanie súhlasu, je možné kontaktovať zodpovednú osobu dm na emailovej adrese: ochranaudajov@mojadm.sk, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti dm.
19. Dotknutá osoba má tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä ak sa domnieva, že došlo k ohrozeniu alebo porušeniu jej práv.
20. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny mimo územia Európskeho únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa neuskutočňuje.
21. V prípade udelenia vyššie uvedeného súhlasu dotknutej osoby na zhotovovanie a používanie fotografií a/alebo audiovizuálneho záznamu podľa bodu 13. Štatútu, dotknutá osoba súhlasí s vyhotovovaním používaním fotografií a/alebo audiovizuálnych záznamov svojej osoby aj podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, a ich následným použitím na vyššie uvedený účel, najmä vo forme ich zverejnenia v tlačenej a elektronickej forme.


IX. Záverečné ustanovenia

 1. 1. Tento štatút nadobúda platnosť dňa 2.1.2019.
 2. 2. Vzťahy medzi spoločnosťou dm, Oprávneným subjektom a dobrovoľníkom neupravené týmto Štatútom, riadia sa ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 51. Pre vylúčenie pochybností spoločnosť dm vyhlasuje, že vzťahy medzi dm a dobrovoľníkom, ako aj vzťahy medzi dm a Oprávneným subjektom nie sú upravené zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov a na spoločnosť dm sa pri realizácii Iniciatívy dm {spoločne} nevzťahujú ustanovenia tohto zákona.
Top