Základnú školu v obci Marhaň s ich projektom Energia zo Slnka aj pre našu školu sme podporili sumou 40 381,20 EUR.
Základnú školu v Marhani navštevuje 250 žiakov v štrnástich triedach, ktoré dopĺňajú podľa potreby dve až tri špeciálne triedy, ktoré navštevujú žiaci s mentálnym postihnutím, autizmom, Downovým syndrómom a inými zdravotnými znevýhodneniami. Komplex školských budov i areál prešli v období posledných 10 až 15 rokov mnohými menšími, ale i rozsiahlymi úpravami a rekonštrukciami, ktoré výrazne zlepšili funkčnosť i estetickú stránku školy. Zmodernizovalo sa tiež technické a didaktické vybavenie školy, čomu dopomohli viaceré projekty, do ktorých sa škola zapojila. Škola sa snaží tiež zapájať do projektov, ktoré pomáhajú pri vzdelávaní a výchove žiakov, ako sú: PRINED, Škola otvorená všetkým, Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov, Školský digitálny koordinátor. Podobne aj do enviroprojektov, napr.: Ekomúzeum Marhaňska, Globe. Výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov smerujú k príprave žiakov na život, k tvorivému i kritickému mysleniu. Učia ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať, rozvíjať sebapoznanie a sebahodnotenie.

Primárnym cieľom projektu je úspora elektrickej energie využívaním ekonomicky výhodnejších obnoviteľných zdrojov energie. Ďalším dôležitým cieľom je zníženie spotreby elektrickej energie z fosílnych zdrojov, zmenšenie uhlíkovej stopy. Problematiku získavania a využívania energie z obnoviteľných zdrojov chcú zakomponovať do školského vzdelávacieho programu, do vyučovacích predmetov. Povedomie chcú zvýšiť aj u širokej verejnosti, a to sprístupnením expozície o šetrení a výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Top