Prihlásovací formulár pre mestá, obce a organizácie

Mestá, obce, organizácie prihláste svoj projekt do Iniciatívy dm spoločne a pomôžte tak zmeniť klímu vo vašom okolí. 
 
PRIDAJTE SA K NÁM!

Prihlasovací formulár iniciatívy dm {spoločne}

1. Moje údaje

Zadajte názov prihlasovanej organizácie/mesta/obce.
Zadajte ulicu.
Zadajte popisné číslo.
Zadajte mesto.
Zadajte PSČ.
Zadajte webstránku
Zadajte názov facebookového profilu
Vyplňte, v prípade, že sa jedná o organizáciu.
Zadajte dátum zápisu organizácie do príslušného registra.
Zadajte registračné číslo z príslušného registra.
Zadajte banku žiadateľa.
Zadajte číslo účtu žiadateľa vo forme IBAN.
Zadajte Vaše meno.
Zadajte Vaše priezvisko.
Zadajte telefónne číslo.
Zadajte e-mail.
Potvrďte súhlas so štatútom iniciatívy.

2. Prihlasovaný projekt/aktivita

Tieto informácie budú verejné.
Zadajte názov projektu/aktivity.
V krátkosti charakterizujte projekt/aktivitu. Tento text sa zobrazí ako úvodný text o projekte pre verejnosť. Presvedčivý popis môže prispieť k lepšiemu ohodnoteniu.
Detailne popíšte projekt/aktivitu. Na tomto mieste môžete detailne popísať Váš projekt/aktivitu. Aké ciele chcete dosiahnuť? Čo od projektu očakávate? A pod.
Vyberte kraj, v ktorom sa bude aktivita realizovať
Zadajte presnú adresu realizácie projektu
Zohľadnite, že môže ísť len o také projekty/aktivity, ktoré budú zrealizované v časovom období máj - október 2020..
Zadajte dátum plánovaného štartu.
Zadajte dátum plánovaného ukončenia.
Vyberte položku. Ak sa projekt/aktivita bude v rámci stanoveného časového obdobia realizovať vo viacerých etapách, zakliknite pole "opakovane".
Zadajte odhadovaný počet.
Popíšte činnosti dobrovoľníkov. Popíšte činnosti dobrovoľníkov.

3. Ďalšie informácie o projekte/aktivite

Uveďte mená, funkcie v projekte/aktivite a kontakty na realizačný tím.
Uveďte východiskovú situáciu projektu/aktivity (stav pred začatím projektu, definovanie problému, zdôvodnenie potreby projektu).
Očakávané kvantitatívne výsledky projektu/aktivity (merateľné údaje, konkrétne počty zapojených účastníkov, akcií, výsledkov, kusov, a pod.).
Popíšte jedinečnosť projektu/aktivity.
Počet a popis aktivít aktivít, podujatí v súvislosti s projektom - aké aktivity budete konkrétne robiť na dosiahnutie stanovených cieľov (názov, termín, náplň).
Organizácie, s ktorými na projekte budete spolupracovať ( názov, popis situácie).
Popíšte, akým spôsobom budete projekt/aktivitu komunikovať smerom navonok (tlačoviny, TV, rádio, internet, iné - kedy, kde, akým spôsobom).
Vyberte jednu z možností.

V prípade, že prihlasujete už prebiehajúci projekt/aktivitu, vyplňte nasledujúce polia:

Uveďte linky na médiá, prípadne vypíšte zoznam médií a komunikáčných kanálov.

4. Propagácia

Tu nahrajte fotografiu alebo logo Vami prihláseného projektu/aktivity (prosím, nie dokumenty, brožúry, atď.). Tento obrázok bude publikovaný na webstránke a použitý ako ilustračný. Obrázky a fotografie, prosím, nahrajte vo formáte JPG a v najlepšej možnej kvalite.
Upload
Prosím, nahrajte fotografiu alebo logo vo formáte JPG alebo PNG. Prosím, nahrajte fotografiu alebo logo vo formáte JPG alebo PNG.
Upload
Prosím, nahrajte fotografiu vo formáte JPG alebo PNG.
Prosím, vyberte lokalitu pôsobnosti projektu.
Top