Prihlasovací formulár iniciatívy dm {spoločne}

1. Moje údaje

Zadajte názov prihlasovanej organizácie.
Zadajte ulicu.
Zadajte popisné číslo.
Zadajte mesto.
Zadajte PSČ.
Zadajte Vaše krstné meno
Zadajte Vaše priezvisko
Zadajte Vašu ulicu
Zadajte Vaše číslo domu
Zadajte Vaše PSČ
Zadajte mesto Vášho bydliska
Zadajte telefónne číslo.
Zadajte e-mail.
Potvrďte súhlas so štatútom iniciatívy.

2. Prihlasovaný projekt/aktivita

Tieto informácie budú verejné.
Zadajte názov projektu/aktivity.
V krátkosti charakterizujte projekt/aktivitu. Tento text sa zobrazí ako úvodný text o projekte pre verejnosť. Presvedčivý popis môže prispieť k lepšiemu ohodnoteniu.
Detailne popíšte projekt/aktivitu. Na tomto mieste môžete detailne popísať Váš projekt/aktivitu. Aké ciele chcete dosiahnuť? Čo od projektu očakávate? A pod.
Zohľadnite, že môže ísť len o také projekty/aktivity, ktoré budú zrealizované v časovom období máj - december 2019.
Zadajte dátum plánovaného štartu.
Zadajte dátum plánovaného ukončenia.
Vyberte položku. Ak sa projekt/aktivita bude v rámci stanoveného časového obdobia realizovať vo viacerých etapách, zakliknite pole "opakovane".
Zadajte odhadovaný počet.
Popíšte činnosti dobrovoľníkov.
Zadajte očakávanú výšku príspevku, max. do 1 000 € a detailne rozpíšte jeho využitie.

3. Ďalšie informácie o projekte/aktivite

Vyberte aspoň jednu kategóriu. Je možné zvoliť súčasne viaceré kategórie.
Vyberte kraj. Vyberte aspoň jeden kraj, v ktorom sa bude projekt/aktivita realizovať.
Popíšte jedinečnosť projektu/aktivity.
Odhadnite pretrvanie výsledkov projektu. Nakoľko udržateľné sú výsledky projektu?
Vyberte jednu z možností.

V prípade, že prihlasujete už prebiehajúci projekt/aktivitu, vyplňte nasledujúce polia:

Uveďte linky na médiá, prípadne vypíšte zoznam médií a komunikáčných kanálov.

4. Propagácia

Upload
Prosím, nahrajte fotografiu alebo logo vo formáte JPG alebo PNG.
Upload
Zadajte do poľa "Vaša adresa" miesto realizácie projektu a v rolovacom okne vyberte príslušný okruh spádovej oblasti.
Prosím, vyberte lokalitu pôsobnosti projektu.
Top